Нов сайт на Районен съд - Свищов 

Начало

Добре дошли в интернет страницата на Районен съд - Свищов!

Районен съд - Свищов вече има нов сайт, намиращ се на адрес https://svishtov-rs.justice.bg/. Сайтът https://rs-svishtov.com/ ще се поддържа до края на 2019г. От 2020г. единственото място с актуална информация за съда в Интернет ще е новият сайт.


Нашата цел е да Ви предоставим непрекъснат и лесен достъп до информация за нашия съд и всички услуги, от които имате нужда.
Ние се надяваме, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас, независимо дали ще използвате услугите на съда или имате въпроси, свързани с работата на съдебната администрация.
Моля, не се колебайте да се свържете с нас директно с въпроси или коментари.

Съдът като институция

Съдебната власт защитава правата и законите на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в сила протича под единствената диктовка на съда и чрез съобразяване единствено със законосъобразността и собственото съдийско убеждение.
Правосъдието се осъществява в името на народа.
Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Районният съд разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.
Според чл. 6 ал. 2 от Конституцията на Република България – Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
Районен съд - Свищов е един от 5-те районни съдилища във Великотърновски съдебен район. Съдът обслужва община Свищов, включваща 16 населени места.
В съда работят четири съдии, един държавен съдебен изпълнител, един съдия по вписванията и 16 съдебни служители.Във връзка с влезлите в сила от 05.11.2017 г. промени в Наказателно-процесуалния кодекс (чл. 416 ал. 2 и ал. 7) и Закона за съдебната власт (чл. 64 ал. 1 и ал. 2), Районен съд – Свищов уведомява, че прекратява незабавното публикуване на сайта на съдебни актове (присъди и решения) по наказателни дела от общ характер, по които има наложено ефективно наказание „лишаване от свобода“. (в случаите, когато наказанието не е отложено по реда на чл. 66 от НК).
Според досегашната практика, съобразена с изискванията на чл. 64 от ЗСВ, тези съдебни актове се публикуваха на страницата на съда и в Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА) веднага след постановяването им.
Считано от 05.11.2017 г., тези съдебни актове ще се публикуват на интернет-страницата на съда и в ЦУБИПСА след приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт, когато съдът бъде уведомен с писмо от Прокуратурата на Република България, че са предприети действия по изпълнение на наложеното наказание.
Всички останали съдебни актове ще се публикуват съобразно досега действащите вътрешни правила на съда.


Указания за потребителите за начина за достъп до публикуваните съдебни актове:

В сайта на съда може да намерите информация за актове, постановени от 2014 г. до сега. За намиране на информация за актове и от предишни периоди (от 2011 г. до сега), използвайте Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (ЦУБИПСА) тук. Информацията за актовете в ЦУБИПСА се актуализира автоматично всеки ден около 17:15 часа.
За получаване на информация за дело - дали е насрочено или има финализиращ съдебен акт по него, използвайте Справка за дело.
За достъп до публикуваните съдебни актове, моля натиснете бутон "Постановени съдебни актове" от менюто в ляво. Така ще може да търсите информация за конкретен съдебен акт по датата на неговото постановяване или датата на влизане на акта в законна сила. За получване на информация за съдебен акт по конкретно дело, може да ползвате и бутона "Търсене в сайта", където да въведете информация за делото във вида: № на делото/година, например: 356/2014.