Дневен ред на Ден на отворени врати, организиран в Районен съд Свищов за 15.04.2016г.

Тема на деня: „Да опознаем дейността на съда“

От 11:00 часа до 11:45 часа – Изнасяне на беседа пред ученици от XII клас на ДТГ „Димитър Хадживасилев“ гр.Свищов, на тема „Представяне дейността на съдията. Правораздавателната дейност на съдията по граждански и наказателни дела“. Предоставяне на информационни материали, разглеждане на пример и дискусия по казуса.
Запознаване с дейността на отделните служби в съда.

От 13:00 часа – 14:00 часа – Изнасяне на беседа пред ученици от Х“а“ и Х „б“ клас на СОУ „Николай Катранов“ гр.Свищов на тема „Страни в наказателния и гражданския процес. Разглеждане на граждански и наказателни дела. Специфика при разглеждане на дела с участие на непълнолетни“. Предоставяне на информационни материали, разглеждане на пример и дискусия по казуса.
Запознаване с дейността на отделните служби в съда.

От 14:00 часа до 15:00 часа – Изнасяне на беседа пред ученици от Х“а“ клас на СОУ „Димитър Благоев“ гр.Свищов на тема „Запознаване с професията на съдията и процедурата при разглеждане на граждански и наказателни дела. Особености при участие като страна на непълнолетни лица при разглеждане на дела“. Предоставяне на информационни материали, разглеждане на пример и дискусия по казуса.
Запознаване с дейността на отделните служби в съда.