Назад

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СВИЩОВ
Справка за свършените дела
за 4.5.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 268/2015 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 4.5.2015г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
На основание чл.28 във вр. чл. 25 ал. 1 т.4 от Закона за закрила на детето,  НАСТАНЯВА децата А.В.Д. с ЕГН ********** и Д.В.Д. с ЕГН **********  в семейството на Г.Д.В. с ЕГН ********** и А.С.В. с ЕГН ********** – чичо и стринка на децата, от гр. Свищов, ул. *****, за срок от четири месеца.

 
Решението подлежи на незабавно изпълнение и  може да се обжалва или протестира пред ВТОС в 7 дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.
 
Препис от същото да се изпрати на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Свищов.
 
2 АНД No 123/2015 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Г.Й.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 4.5.2015г.
ПРИЗНАВА Г.Й.С. с ЕГН ********** *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2015 г. в гр. Свищов без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество – коноп (марихуана) по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение номер 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 13,3%, нетно тегло 9,395 грама, на обща стойност 56,37 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2-ро, т. 1, пр. l-во от НК, вр. с чл. 73, ал. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, във връзка с Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
ЕИСПП № на престъпление: ***********.
 
ОСВОБОЖДАВА Г.Й.С. с ЕГН ********** *** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА Г.Й.С. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР Велико Търново направените разноски за вещо лице в размер на 74,70 лева (седемдесет и четири лева и 70 ст.), както и 5,00 лева (пет лева) – такса при служебно издаване на изпълнителен лист.
 
Вещественото доказателство по делото, на съхранение в РУ на МВР Свищов до предаването му на ЦМУ – Агенция „Митници” гр. София – коноп – 9,395 грама, след влизане в сила на решението да бъде унищожено.
 
Вещественото доказателство по делото – 1 бр. прозрачна полиетиленова опаковка, в която се е съдържала суха растителна маса и тестова хартия от полеви наркотест след влизане в сила на решението да бъде унищожено.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.
 
Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на ЦМУ отдел  МРР – НОП, гр. София.

Мотиви от 18.5.2015г.
 

Назад