Назад

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 4.5.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 306/2014 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К.И.К. П.К.В. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 4.12.2014г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ОСЪЖДА П.К.В. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на К.И.К. с ЕГН ********** ***  сумата от 1000,00 лева/хиляда лева/ - главница, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, изразяващи се в негативни личностни изживявания и психологически дискомфорт от отправените към него на 17.03.2013 г. в гр. Свищов в района на Пристанищен комплекс, при изпълнение на служебните му задължения като полицай обидни думи-„мръсен п******т”, „боклук” и „бастун”, ведно със законната лихва върху главницата от датата на увреждането  -17.03.2013 г. до окончателното изплащане.
 

   ОСЪЖДА П.К.В. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на К.И.К. с ЕГН ********** ***  сумата от 1 500,00 лева/хиляда и петстотин лева/- главница, представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, изразяващи се в негативни личностни изживявания и психологически дискомфорт от подадения неверен сигнал на ЕЕН 112 от В. на 17.03.2013 г. в гр. Свищов, в района на Пристанищен комплекс, че К.И.К.  при изпълнение на служебните му задължения като полицай и полицаите от същото управление С.П.Й.  и Б.Т.К. са поискали 50 лева, за да не изпълнят служебните си задължения, по който сигнал е образувана дисциплинарна преписка в РУП Свищов против К.,  ведно със законната лихва върху главницата от датата на увреждането - 17.03.2013 г. до окончателното изплащане.
 
 
ОСЪЖДА П.К.В. с ЕГН ********** *** да заплати  на К.И.К. с ЕГН ********** ***  направените по делото разноски в размер на 290,00 лева/двеста и деветдесет лева/.  
 
ОСЪЖДА П.К.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов сумата от 110,00 лева /сто и десет лева 00 ст./ - държавна такса върху предявените искове, ведно с 5,00 лева - такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
 
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновски окръжен съд  в двуседмичен срок от връчването на страните.


Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.5.2015
Гражданско дело № 123/2015
Окръжен съд гр.В.Търново с Решение № 219 от 04.05.2015 г., постановено по В.Гр.дело №123/2015 г. по описа на същия съд и на основание чл.127 ал.1 ГПК ,Великотърновският Окръжен съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Решение № 154/04.12.2014 г. по Гр.д.№ 306/2014 г. по описа на РС Свищов, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСЪЖДА П.К.В. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на К.И.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски, в размер на 150.00 лева. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.5.2015г.

Назад