Назад

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СВИЩОВ
Справка за свършените дела
за 26.4.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 133/2016 Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК, чл.343в НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Д.Г.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Споразумение от 26.4.2016г.
На основание чл. 382, ал. 6 от НПК съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на споразумението постигнато между Районна прокуратура Свищов представлявана от прокурор Блага Георгиева и адв. К.К. – адвокат от ВТАК, като защитник на обвиняемия Д.Г.Г. с ЕГН **********, по силата на което:
 
Обвиняемият Д.Г.Г. с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН, в това, че на 13.04.2016 година в гр. Свищов е управлявал МПС л. а. „*********“ ********* с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 , а именно 1,94 на хиляда, установена по надлежния ред с техн. средство Дрегер 7510 фабр. № ARBA
0180.
 
Деянието е извършено от обвиняемия Д.Г.Г. с ЕГН ********** – виновно, при форма на вина – пряк умисъл и съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението ***********.
 
За извършеното престъпление на обвиняемия Д.Г.Г. с ЕГН ********** се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на това наказание се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
Възпитателната работа по време на изпитателния срок се възлага на районния инспектор по постоянен адрес на Д.Г.Г. с ЕГН ********** ***.
 
Наказанието е определено на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.
 
На основание чл. 55 ал. 3 вр. ал. 1 от НК не се налага за изтърпяване кумулативно предвиденото наказание „глоба“.
 
 На основание чл. 343 г от НК на обвиняемия Д.Г.Г. с ЕГН ********** се налага наказание Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС се приспада времето през което за същото деяние Д.Г.Г. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 13.04.2016 г., когато свидетелството за управление на МПС е отнето с АУАН серия Г бл. № 113967.
 
Имуществени вреди не са причинени.
 
Разноски по делото – няма.
 
 
ОБВИНЯЕМИЯТ Д.Г.Г. декларира, че разбира смисъла и значението на споразумението, съгласен е напълно с клаузите му и се отказва от разглеждане на производството по общия ред.
 
С П О Р А З У М Е Л И С Е :
 
 
ПРОКУРОР:                  ЗАЩИТНИК:
Б. ГЕОРГИЕВА                            АДВ. К.
 
 
ОБВИНЯЕМ Д.Г.Г.:              

На основание чл. 382, ал. 7 от НПК съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА гореизложеното споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 26.04.2016 година присъда.

В законна сила от 26.4.2016г.

Назад