Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 2.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1147/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.Т. ООД Б. ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 2.2.2018г.
Съдът

Р Е Ш И :
 
 
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че към 6.07.2017 г. (датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Свищовския районен съд, по което е издадена Заповед за изпълнение  № 459/10.07.2017г. по ч.гр.д.698/2017г. на СвРС) и към настоящия момент в полза на „И.Т.” ООД  с ****, със седалище ***, представлявано от А.Р.Б.-управител съществува вземане против  „Б.” ЕООД с ***, със седалище ***, представлявано от Т.Г.Б. за сумата 1 931,80 лева  / хиляда деветстотин тридесет и един лева и 80 ст./ главница, законна лихва върху главницата от 6.07.2017 г. до окончателното изплащане, като за разликата до 2 581,80  лева отхвърля иска.
 
ОСЪЖДА  „Б.” ЕООД с ***, със седалище ***, представлявано от Т.Г.Б. да заплати на „И.Т.” ООД  с ****, със седалище ***, представлявано от А.Р.Б.-управител сумата 1611,26  лева, представляваща разноски по делото и по заповедното производство.
Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на ищеца: "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД , IBAN ***

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаване на страните пред Великотърновски окръжен съд.
 
2 Гражданско дело No 62/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Г.Г.,
Й.Л.Г.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 2.2.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Й.Л.Г. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и И.Г.Г. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ,  сключен с акт № ******** на Община Свищов.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва:
Молителите не си дължат издръжка един на друг.
 
ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- находящо се в гр. ***** се възлага на двамата молители.
     Молителите заявяват, че това споразумение не урежда отношенията им относно придобитите по време на брака недвижими имоти и движими вещи в режим на съпружеска имуществена общност.
Молителите заявяват, че нямат влогове и депозити в левове и валута,придобити в резултат на съвместен принос. Заявяват ,че погасителните вноски по изтеглени от тях кредити за закупуване и обзавеждане на семейното жилище ще се изплащат в съотношение: 2/3 ще заплаща И.Г.Г. и 1/3 ще заплаща Й.Л.Г. до прекратяване на съсобствеността по отношение на него.
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име П.
 Молителите заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички, произтичащи от прекратяването на брака им, въпроси, съгласно чл.51 от СК.
ОСЪЖДА И.Г.Г. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** да заплати допълнителна ДТ-15,00 лв., както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА Й.Л.Г. /П./ с ЕГН **********, с постоянен адрес ***   да заплати допълнителна ДТ-15,00 лв., както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 
Решението не подлежи на обжалване.
 

Назад