Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 6.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 941/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.-91 ООД ДУНАВ-АГРО ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 6.2.2018г.
На основание чл. 239 ал.1 от ГПК, съдът
 
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника „Д.“ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление *** *, представляван от Л.С.А., че „Д.“ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление *** *, представляван от Л.С.А. дължи на „Б.“ООД, ЕИК **, седалище и адрес на управление ***, представляван от Д.Г.Б., чрез пълномощника адв. Г.Б. сумата 630,00 лева/шестстотин и тридесет лева/  главница -  дължими арендни вноски по договор за аренда на земеделска земя от 14.05.2013г., вписан в Служба по вписванията гр. Свищов като акт № 221, том № 3, вх. рег. № 1914/17.05.2013г., за имот № 099275, с площ от 9,000 дка, за стопанските години 2014/2015г. и 2015/2016г.,  ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 10.07.2017г. до окончателното изплащане, за които е издадена заповед № 464 от 11.07.2017г. по ч.гр.дело № 704/2017г. по описа на РС Свищов.

ОСЪЖДА „Д.“ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление *** *, представляван от Л.С.А. ДА ЗАПЛАТИ на „Б.“ООД, ЕИК **, седалище и адрес на управление ***, представляван от Д.Г.Б.  направените по делото разноски в размер на 745,00 лева/седемстотин четиридесет и пет лева/, от които 25,00 лева – ДТ и 720,00 лева – заплатено адвокатско  възнаграждение
 
ОСЪЖДА „Д.“ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление *** *, представляван от Л.С.А. ДА ЗАПЛАТИ на „Б.“ООД, ЕИК **, седалище и адрес на управление ***, представляван от Д.Г.Б. направените в заповедното производство разноски в размер на 385,00 лева.
 
Решението не подлежи на обжалване.
 
Препис от решението да бъде връчен на ответника, който при наличието на основанията по чл. 240, ал. 1 ГПК има право да търси неговата отмяна.
          Препис от решението след влизането му в сила да се докладва по ч.гр.дело № 704/2017г. по описа на РС Свищов.

В законна сила на 6.2.2018г.
2 Гражданско дело No 1296/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.И.В.,
М.Г.А.В.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 6.2.2018г.
На основание  чл.50 и чл.51 от Семейния кодекс, съдът
 
  Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между В.И.В. с ЕГН ********** ***  и М.Г.А. - В. с ЕГН ********** ***, сключен с акт № ******* на Община Свищов.
 
 
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, както следва:
 
Роденото от брака дете М.В.В. е навършило пълнолетие.
 
   СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Свищов, ул. ****се предоставя за ползване на М.Г.А. – В.. Същото е нейна индивидуална собственост, съгласно клаузите на Б.Д. сключен между страните на ***.2017г..

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ


Молителите заявяват, че са уредили имуществените отношения помежду си със сключен БДна ***.2017г. , нотариално заверен.
 
Молителите заявяват, че не са регистрирани като търговци и не упражняват търговска дейност. Заявяват, че не притежават парични влогове в банки, които да представляват съпружеска имуществена общност. Нямат претенции един към друг по отношение на движими вещи, различни от МПС, предмет на Б.Д..
ОБЯВЯВА, че имуществените отношения, касаещи всички движими и недвижими имущества предмет на съпружеска имуществена общност са уредени съгласно сключения между страните **. , рег. № ...– Нотариус в района на РС Свищов, вписан в Служба по вписванията гр. Свищов с вх. № …... и в Служба по вписванията гр. Враца с вх. рег. № ..
.
ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат неуредени отношения от имуществен характер и претенции за взаимна издръжка, както и взаимни имуществени, финансови или други претенции една спрямо друга.
 
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име А.
 
 ОСЪЖДА  В.И.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода – 15,00 лева,   както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 ОСЪЖДА М.Г.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода 15,00 лева,   както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 6.2.2018г.
3 Гражданско дело No 19/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Р.А.,
И.А.А.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 6.2.2018г.
На основание  чл.50 и чл.51 от Семейния кодекс, съдът
 
  Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Н.Р.А. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** и И.А.А. с ЕГН ********** ***, сключен с акт № ******* на Община Свищов.
 
 
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, както следва:
 
Родените от брака деца Е.И.А., И.И.А. и М.И.А., са навършили пълнолетие.
 
   СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Свищов, *****е освободено от молителите.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 
Молителите заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти в следствие на съвместен принос.  
 
ДВИЖИМИ ВЕЩИ
 
Молителите заявяват, че движимити вещи придобити по време на брака вследствие съвместен принос са  поделени по извънсъдебен път.

Молителите заявяват, че не притежават парични  влогове, че не са регистрирани като търговци и не са съдружници в търговски дружества. Заявяват, че не притежават МПС.
 
Молителите не претендират издръжка един към друг.
 
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име А.

Молителите заявяват, че разноските по завеждане на делото ще бъдат носени от молителката.
 
 ОСЪЖДА  Н.Р.А./А./ с ЕГН ********** с настоящ адрес *** да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода – 15,00 лева,   както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 ОСЪЖДА И.А.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода 15,00 лева,   както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 6.2.2018г.

Назад