Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 6.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 941/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Б.-91 ООД ДУНАВ-АГРО ЕООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 6.2.2018г.
На основание чл. 239 ал.1 от ГПК, съдът
 
Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника „Д.“ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление *** *, представляван от Л.С.А., че „Д.“ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление *** *, представляван от Л.С.А. дължи на „Б.“ООД, ЕИК **, седалище и адрес на управление ***, представляван от Д.Г.Б., чрез пълномощника адв. Г.Б. сумата 630,00 лева/шестстотин и тридесет лева/  главница -  дължими арендни вноски по договор за аренда на земеделска земя от 14.05.2013г., вписан в Служба по вписванията гр. Свищов като акт № 221, том № 3, вх. рег. № 1914/17.05.2013г., за имот № 099275, с площ от 9,000 дка, за стопанските години 2014/2015г. и 2015/2016г.,  ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 10.07.2017г. до окончателното изплащане, за които е издадена заповед № 464 от 11.07.2017г. по ч.гр.дело № 704/2017г. по описа на РС Свищов.

ОСЪЖДА „Д.“ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление *** *, представляван от Л.С.А. ДА ЗАПЛАТИ на „Б.“ООД, ЕИК **, седалище и адрес на управление ***, представляван от Д.Г.Б.  направените по делото разноски в размер на 745,00 лева/седемстотин четиридесет и пет лева/, от които 25,00 лева – ДТ и 720,00 лева – заплатено адвокатско  възнаграждение
 
ОСЪЖДА „Д.“ЕООД, ЕИК ***, седалище и адрес на управление *** *, представляван от Л.С.А. ДА ЗАПЛАТИ на „Б.“ООД, ЕИК **, седалище и адрес на управление ***, представляван от Д.Г.Б. направените в заповедното производство разноски в размер на 385,00 лева.
 
Решението не подлежи на обжалване.
 
Препис от решението да бъде връчен на ответника, който при наличието на основанията по чл. 240, ал. 1 ГПК има право да търси неговата отмяна.
          Препис от решението след влизането му в сила да се докладва по ч.гр.дело № 704/2017г. по описа на РС Свищов.

В законна сила на 6.2.2018г.
2 Гражданско дело No 1273/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ   Докладчик:
МАРИЯ С. ДИМИТРОВА
Решение от 18.1.2018г.
Съдът
 
 
Р Е Ш И :
 
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 30 вр. чл. 29, т. 9 от Закона за закрила на детето НАСТАНЯВАНЕТО на детето Д.Е.М., ЕГН ********** в семейството на Е.С.М., ЕГН **********, поради промяна в обстоятелствата и ПОСТАНОВЯВА отглеждането му в семейството на неговата майка Е.Д.Ч., ЕГН **********.
 
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от връчването му пред Окръжен съд Велико Търново.
 
ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.
 
ПРЕПИС от решението да се изпрати на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Свищов.

В законна сила на 6.2.2018г.
3 Гражданско дело No 1296/2017 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.И.В.,
М.Г.А.В.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 6.2.2018г.
На основание  чл.50 и чл.51 от Семейния кодекс, съдът
 
  Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между В.И.В. с ЕГН ********** ***  и М.Г.А. - В. с ЕГН ********** ***, сключен с акт № ******* на Община Свищов.
 
 
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, както следва:
 
Роденото от брака дете М.В.В. е навършило пълнолетие.
 
   СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Свищов, ул. ****се предоставя за ползване на М.Г.А. – В.. Същото е нейна индивидуална собственост, съгласно клаузите на Б.Д. сключен между страните на ***.2017г..

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ


Молителите заявяват, че са уредили имуществените отношения помежду си със сключен БДна ***.2017г. , нотариално заверен.
 
Молителите заявяват, че не са регистрирани като търговци и не упражняват търговска дейност. Заявяват, че не притежават парични влогове в банки, които да представляват съпружеска имуществена общност. Нямат претенции един към друг по отношение на движими вещи, различни от МПС, предмет на Б.Д..
ОБЯВЯВА, че имуществените отношения, касаещи всички движими и недвижими имущества предмет на съпружеска имуществена общност са уредени съгласно сключения между страните **. , рег. № ...– Нотариус в района на РС Свищов, вписан в Служба по вписванията гр. Свищов с вх. № …... и в Служба по вписванията гр. Враца с вх. рег. № ..
.
ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат неуредени отношения от имуществен характер и претенции за взаимна издръжка, както и взаимни имуществени, финансови или други претенции една спрямо друга.
 
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име А.
 
 ОСЪЖДА  В.И.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода – 15,00 лева,   както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 ОСЪЖДА М.Г.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода 15,00 лева,   както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 6.2.2018г.
4 Гражданско дело No 19/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Р.А.,
И.А.А.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 6.2.2018г.
На основание  чл.50 и чл.51 от Семейния кодекс, съдът
 
  Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Н.Р.А. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** и И.А.А. с ЕГН ********** ***, сключен с акт № ******* на Община Свищов.
 
 
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, както следва:
 
Родените от брака деца Е.И.А., И.И.А. и М.И.А., са навършили пълнолетие.
 
   СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Свищов, *****е освободено от молителите.

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 
Молителите заявяват, че по време на брака не са придобивали недвижими имоти в следствие на съвместен принос.  
 
ДВИЖИМИ ВЕЩИ
 
Молителите заявяват, че движимити вещи придобити по време на брака вследствие съвместен принос са  поделени по извънсъдебен път.

Молителите заявяват, че не притежават парични  влогове, че не са регистрирани като търговци и не са съдружници в търговски дружества. Заявяват, че не притежават МПС.
 
Молителите не претендират издръжка един към друг.
 
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име А.

Молителите заявяват, че разноските по завеждане на делото ще бъдат носени от молителката.
 
 ОСЪЖДА  Н.Р.А./А./ с ЕГН ********** с настоящ адрес *** да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода – 15,00 лева,   както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 ОСЪЖДА И.А.А. с ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода 15,00 лева,   както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 6.2.2018г.
5 АНД No 390/2017 КАТ М.З.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.1.2018г.
На основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №17-0352-001282/15.09.2017г. на Началник РУП към ОДМВР Велико Търново, РУ Свищов, с което на М.З.П. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП за нарушение на нормата на чл. 137А,ал.1 от ЗДвП , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщението пред Великотърновски административен съд.

В законна сила на 6.2.2018г.
6 АНД No 477/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.А.Д. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 19.1.2018г.
ПРИЗНАВА Д.А.Д. с ЕГН **********, адрес *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.12.2017 година в град Свищов, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високорискови наркотични вещества – коноп (марихуана) по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение №1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични – коноп (марихуана),със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 22,2 %, с нетно тегло 4,575 грама , на стойност 27,45 лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2 - ро, т. 1, пр. 1 - ро от НК, вр. чл. 73, ал. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества прекурсорите, вр. с Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
 
ЕИСПП № на престъпление: ******.
ОСВОБОЖДАВА Д.А.Д. с ЕГН **********, адрес *** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2 - ро, т. 1, пр. 1 - ро от НК, вр. чл. 73, ал. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества прекурсорите, вр. с Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА Д.А.Д. с ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО направените по разследването разноски в размер на 84,82 (осемдесет и четири лева и 82 ст.), както и 5,00 лева (пет лева) такса в случай на издаване на изпълнителен лист по сметка на РС Свищов.
 
ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – коноп (марихуана) с нето тегло 4,575 грама, изпратени с писмо рег. № 352р-19430/21.12.2017 г. в ЦМУ, като след влизане в сила на решението същите следва да се унищожат.
 
Веществените доказателства по делото приети с Приемо-предавателен протокол с вх. № 6123/22.12.2017 г. по описа на Районен съд Свищов:
ВД № 1 – жълт полиетилен от саморъчно свита топка, в която се е съдържала суха растителна маса и тестова хартийка от полеви наркотест, запечатани в бял хартиен плик с подписи на предал и приел, след влизане в сила на решението ДА СЕ УНИЩОЖИ.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 22.1.2018г.
В законна сила на 6.2.2018г.

Назад