Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 7.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1000/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.Г.В.,
Г.Б.Г.
М.П.К. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 7.2.2018г.
На основание чл. 239 ал.1 от ГПК, съдът
 
Р Е Ш И :

На основание чл. 127 ал. ІІ от СК, ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето Г.Б.Г. с ЕГН **********, да бъде при неговия баща и законен представител Б.Г.В. с ЕГН **********,*** ***********. като при промяна на адреса, местоживеенето му бъде на новия му адрес, за който бащата следва да уведоми майката.
 
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето Г.Б.Г. с ЕГН **********
на неговия баща и законен представител Б.Г.В. с ЕГН **********,*** ***********.
 
 
ОПРЕДЕЛЯ режим на  лични контакти на майката М.П.К. с ЕГН ********** ***  с детето Г.Б.Г. с ЕГН ********** – всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с преспиване при майката, за 15 дни през лятото, когато детето не е на училище, с преспиване при майката, които дни да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата; за вторите два дни от коледните празници, с преспиване при майката, за вторият ден от новогодишните празници, като за осъществяване на личните контакти с детето, майката следва да взема детето от дома на бащата и да го връща в дома на бащата.
 
 
ОСЪЖДА М.П.К. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на Б.Г.В. с ЕГН **********,*** ***********, като баща  и законен представител на малолетното дете Г.Б.Г. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на по 150,00(сто и петдесет лева) лева, считано от   датата на завеждане на делото – 27.09.2017г.  до настъпването на законоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска от датата на забавата до окончателното изплащане.
 
ОСЪЖДА М.П.К. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 149 от СК на Б.Г.В. с ЕГН **********,*** *********** сумата от 1 800,00 лева/хиляда и осемстотин лева/, представлява издръжка за малолетното дете Г.Б.Г. с ЕГН ********** за периода 27.09.2016г. до 27.09.2017г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла просрочена вноска.

ОСЪЖДА М.П.К. с ЕГН ********** *** да заплати на Б.Г.В. с ЕГН **********,*** ***********, направените по делото разноски в размер на 432,00 лева/четиристотин тридесет и два лева/, от които 30,00лева – ДТ , 2 лева – банкова такса и 400,00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение.
 
ОСЪЖДА М.П.К. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд – Свищов, сумата от  216,00 лева – държавна такса върху определения размер на издръжката, ДТ върху размера на издръжката за минало време – 72,00 лева, както и 5,00 лева – такса за  издаване на изпълнителен лист.
 
Допуска на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта относно присъдените издръжки.
 
Решението не подлежи на обжалване.
 
Препис от решението да бъде връчен на ответника, който при наличието на основанията по чл. 240, ал. 1 ГПК има право да търси неговата отмяна.

В законна сила на 7.2.2018г.
2 НОХД No 416/2017 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.А.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Споразумение от 7.2.2018г.
На основание чл. 384, ал.1, във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА гореизложеното споразумение постигнато между Р.п.С. представлявана от прокурор Ваня Александрова и адв. Д.М.от АК – Варна, като защитник на подсъдимия М.А.А. с ЕГН **********, по силата на което:
 
Подсъдимият М.А.А. с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 12.09.2017 год. в гр. Свищов без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение номер 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, както следва: опакован в саморъчно свито пликче от прозрачен полиетилен коноп (марихуана) със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 15,2 %, нетно тегло 0,196 грама, на стойност 1,18 лева и опакован в саморъчно свито пликче от прозрачен полиетилен коноп (марихуана) със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 16,1 %, нетно тегло 1,484 грама, на стойност 8,90 лева, всичко на стойност 10,08 лева, като случаят е маловажен.
 
Деянието е извършено от подс. М.А.А. с ЕГН ********** виновно, при форма на вина – пряк умисъл и от обективна и субективна страна съставлява престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал. 3, предложение второ, т. 1, предложение първо от НК, във връзка с чл. 73, ал. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, във вр. с приложение номер 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
 
ЕИСПП № на престъплението: ****.
 
За извършеното престъпление на подсъдимия М.А.А. с ЕГН ********** се налага наказание ГЛОБА в размер на 100,00 лева.
 
Наказанието е определено на основание чл. 36 и чл. 54 от НК.
 
Няма нанесени имуществени вреди.
 
Веществените доказателства по делото:
ВД № 1 Саморъчно свито топче от прозрачен полиетилен, в което се е съдържала суха растителна маса, ведно с тестова хартийка от полеви наркотест с номер 00530, запечатани в бял хартиен плик тип “джоб“, със самозалепящ стикер с номер серия Д 02718.
ВД №2 Саморъчно свито топче от черен полиетилен, в което се е съдържала суха растителна маса, ведно с тестова хартийка от полеви наркотест с номер 00530, запечатани в бял хартиен плик тип „джоб“, със самозалепящ стикер с номер серия Д 02719.
ВД №3 Черна кутия, с прозрачен капак и компактдиск марка „Princo“ с изписани на него „Sicco Недъзи„ запечатани в прозрачен полиетиленов плик тип „джоб“ със самозалепящ стикер с номер серия Д 02720, след влизане в сила на споразумението да се унищожат.

Останалото наркотично вещество след изследването на Обект №2: растителен материал от цветни и плодни връхчета на конопено растение, с нетно тегло 1,199 грама, изпратено за съхранение в ЦМУ София Отдел „МРР-НОП“, след влизане в сила на споразумението да се унищожат по съответния ред.
 
След влизане в сила на споразумението препис да се изпрати на ЦМУ София Отдел „МРР-НОП“.
 
ОСЪЖДА М.А.А. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД МВР Велико Търново направените по делото разноски в размер на 122,68 лева, както и 5,00 (пет лева) такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 07.02.2018 година присъда.

В законна сила на 7.2.2018г.

Назад