Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 9.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 362/2017 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Я.Г.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 29.1.2018г.
Съдът, след като се запозна с материалите по делото и становището на страните и постъпилото предложение, намира, че действително е допусната явна техническа грешка в постановената по НОХД 362/2017 г. по описа на РС – Свищов на 24.10.20147 г. присъда, а именно режимът на изпълнение на наказанието действително следва да се определи съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС, както и не следва да се посочва типа затворническо заведение, поради което
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ДОПУСКА на основание чл. 414, ал. 1, т. 1 от НПК тълкуване – поправка на явна техническа грешка в постановената Присъда № 17/24.10.2017 г. по НОХ дело № 362/2017 г. по описа на Районен съд Свищов относно текста на ЗИНЗС, като в присъдата вместо текста „което на основание чл. 61, т. 2 вр. с чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС, следва да изтърпи при строг режим в затвор“ да се чете „което на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС, следва да изтърпи при първоначален строг режим“.
 
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В законна сила на 29.1.2018г.
2 АНД No 381/2017 МВР Д.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 9.2.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № П-546 от 24.07.2017г. на Началника на РУ МВР Свищов, издадено въз основа на АУАН бл. № 676065/11.07.2017 г. , с което на жалбоподателя на основание чл. 81 ал. 2 т. 2 приложение 1 от ЗБЛД е наложено административно наказание – глоба в размер на 30,00 лева за това, че на 11.07.2017г. около 19,00 часа в гр. Свищов, ул. Алеко Константинов при извършена проверка се установило, че лицето не е опазило от изгубване личната си карта, с което виновно нарушил чл. 7 ал. 1 от ЗБЛД,   КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Великотърновски Административен съд.
 
3 АНД No 407/2017 БАБХ НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ 2010 ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 9.2.2018г.
Съдът
 
                 Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4000000183 от 29.09.2017 г. на Директора н.О.д.п.б.н.х. ***, издадено въз основа на АУАН № 0000454/11.09.2017г., с което на „Н. АД И.2.“ЕООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление ***, представляван от Г. К.Т. на основание чл. 417 ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 200,00 лева, за това, че на 31.08.2017г. при извършване на проверка на животновъден обект № 5288-0319, собственост на „Н. АД И.2.“ЕООД, ***, във връзка със Заповед № РД 11-1803/28.03.2017г. на изпълнителния директор на БАБХ, от комисия в състав: д-р Н.Н. – началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ – Русе и д-р Л.Л. – главен инспектор, отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ – Русе, в присъствието на Г.Т. – управител на „Н. АД И.2.“ЕООД, д-р Ц.Х. – началник отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ-Велико Търново и д-р П.С. – главен инспектор, отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ-Велико Търново е констатирано следното: 1. 78/седемдесет и осем/ броя говеда не са открити в животновъдния обект, не се представят документи за придвижването и напускането им на обекта; 2. 61/шестдесет и един/ броя говеда, собственост на „Н. АД И.2.“ЕООД са представени в имот в с. Александрово, общ. Свищов без документ удостоверяващ придвижването им, за което е съставен протокол от 31.08.2017г., с което нарушил чл. 132 ал.1 т. 3 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност,   КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението пред Великотърновски Административен съд.
 
4 НОХД No 17/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.Г.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Споразумение от 9.2.2018г.
На основание чл. 384, ал.1, във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА гореизложеното споразумение постигнато между Р.п.С. представлявана от прокурор Блага Георгиева и адв. П.Д. от ВТАК, като защитник на подсъдимия М.Г.А. с ЕГН ********** , по силата на което:
 
Подсъдимият М.Г.А. с ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН за това, че на 15.10.2017 год. с. Козловец, общ. Свищов, отнел чужди движими вещи – пари на стойност 190,00 лева от владението и без съгласието на собственика А.К.Н., с намерение противозаконно да ги присвои, като отнетите вещи са върнати.
 
Деянието е извършено от подс. М.Г.А. с ЕГН ********** виновно, при форма на вина – пряк умисъл и от обективна и субективна страна съставлява престъпление по чл. 197, т. 1, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.
 
*****
 
За извършеното престъпление на подсъдимия М.Г.А. с ЕГН ********** се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
Възпитателната работа с условно осъдения М.Г.А. с ЕГН ********** по време на изпитателния срок се възлага на полицейския инспектор по местоживеенето му в с. Морава, общ. Свищов.
 
 
По делото няма веществени доказателства.
Нанесени имуществени щети са възстановени.
Разноски не са направени.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 09.02.2018 година присъда.

В законна сила на 9.2.2018г.
5 НОХД No 478/2017 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.Г.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Присъда от 9.2.2018г.
ПРИЗНАВА подс. М.Г.А. – роден на *** година в гр. Л., живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.10.2017 г. В с. Морава, общ. Свищов, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот – скъсване на халка на катинар на входната врата на къщата, отнел движими вещи – парична сума в размер на 890,00 лева (осемстотин и деветдесет лв. и 00 ст.), от владението и без съгласието на собственика П.В.П. ***, с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 58а, ал. 1 от НК, вр. чл. 54 и чл. 36 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
ЕИСПП № на престъплението: *****.
 
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.
 
На основание чл. 310, ал. 2 от НПК ОБЯВЯВА срок за изготвяне на мотивите – 15 дневен срок от днес.

Мотиви от 14.2.2018г.
 

Назад