Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 9.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 628/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА А.Г.Б. ЕНТЕК ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
2 Гражданско дело No 722/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.И.Ш. ЕНТЕК ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 16.1.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
3 Гражданско дело No 726/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Р.Л.Я. ЕНТЕК ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
4 Гражданско дело No 733/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.А.П. ЕНТЕК ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
5 Гражданско дело No 734/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.М.М. ЕНТЕК ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
6 Гражданско дело No 776/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.С.Г.,
М.Г.Г.
ЕНТЕК ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
7 Гражданско дело No 818/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Л.Р.Д.,
З.Р.В.
ЕНТЕК ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
8 Гражданско дело No 972/2017 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА П.Х.П. ЕНТЕК ООД Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 9.2.2018г.
9 НОХД No 17/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.Г.А. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Споразумение от 9.2.2018г.
М.Г.А.
В законна сила на 9.2.2018г.

Назад