Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 10.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 446/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.П.Л. Т.К.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Определение от 24.1.2018г.
На основание чл.231 ал.1  от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Прекратява производството по гр.д. 446/2017 г.  на СвРС.
 
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Великотърновски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването на страните.

В законна сила на 10.2.2018г.

Назад