Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 13.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1205/2017 Искове по СК - издръжка, изменение И.К.Т. К.С.Т.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.2.2018г.
На основание чл. 239 ал.1 от ГПК, съдът
 
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ определената по гр.д № 1221/2010 г. на Районен съд – С. ИЗДРЪЖКА, която К.С.Т. с ЕГН ********** *** е осъден да заплаща на В.В.М. с ЕГН **********, като майка и  законен представител на малолетното дете И.К.Т., родена на ***г., като  я УВЕЛИЧАВА от 100,00 лева на 200,00 лева ежемесечно, считано от датата на завеждане на делото – 17.11.2017г. до настъпване на законови основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на просрочието до окончателното изплащане.
 

ОСЪЖДА К.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на РС – С. ДТ върху увеличението на издръжката в размер на 144,00   лева, както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА К.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на В.В.М. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 200,00 лева.
 
Решението не подлежи на обжалване.
 
Препис от решението да бъде връчен на ответника, който при наличието на основанията по чл. 240, ал. 1 ГПК има право да търси неговата отмяна.

В законна сила на 13.2.2018г.
2 Гражданско дело No 69/2018 Искове за недействителност на правни сделки Ц.Г.С.Ц. И.К.П.,
А.И.Т.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 13.2.2018г.
На основание чл. 232 ГПК, съдът
 
О П Р Е Д Е Л И:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №69 по описа на Свищовския районен съд за 2018г., поради оттегляне на предявения иск от Ц.Г.Ц. против И. К. П. и А.И.Т. с правно основание чл. 26.ал.1, предл.3 от ЗЗД.
 
След влизане в сила на настоящото определение внесената от ищеца ДТ да бъде върната по посочената в молбата банкова сметка, ***, „ОББ“АД, както и представените копия от доказателствата за двамата ответници.
 
Определението за прекратяване може да се обжалва пред Окръжен съд Велико Търново в едноседмичен срок, считано от получаване на съобщението от ищеца.
 
3 ЧНД No 16/2018 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.М.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 13.2.2018г.
Предвид горното съдът намери, че предложението на РП Свищов не може да бъде уважено, поради липсата на една от кумулативните предпоставки за постановяване на задължително лечение на освидетелстваното лице, поради което
 
                                                 ОПРЕДЕЛИ:
 
         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Предложението на Р.п.С. за прилагане на принудителна медицинска мярка по отношение на лицето  И.М.Й. с ЕГН ********** ***, да бъде предаден на близките му – Е.И.М. – дъщеря, със задължението да го лекува под наблюдението на психо-неврологически диспансер.
 
   Определението може да се обжалва или протестира пред Великотърновския окръжен съд в седемдневен срок от днес по реда на глава Двадесет и първа от НПК.
 

Назад