Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 13.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1042/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕНТЕК ООД Б.И.Л. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 19.1.2018г.
На основание чл. 105 във връзка с чл. 119, ал. 3 ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1042/2017г. по описа на Свищовският районен съд.
ИЗПРАЩА делото на СРС по подсъдност.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Великотърновският окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението.
След влизането в сила на настоящето определение, делото да се изпрати на СРС по подсъдност.

В законна сила на 13.2.2018г.
2 Гражданско дело No 1205/2017 Искове по СК - издръжка, изменение И.К.Т. К.С.Т.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.2.2018г.
На основание чл. 239 ал.1 от ГПК, съдът
 
Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ определената по гр.д № 1221/2010 г. на Районен съд – С. ИЗДРЪЖКА, която К.С.Т. с ЕГН ********** *** е осъден да заплаща на В.В.М. с ЕГН **********, като майка и  законен представител на малолетното дете И.К.Т., родена на ***г., като  я УВЕЛИЧАВА от 100,00 лева на 200,00 лева ежемесечно, считано от датата на завеждане на делото – 17.11.2017г. до настъпване на законови основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на просрочието до окончателното изплащане.
 

ОСЪЖДА К.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на РС – С. ДТ върху увеличението на издръжката в размер на 144,00   лева, както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА К.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на В.В.М. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 200,00 лева.
 
Решението не подлежи на обжалване.
 
Препис от решението да бъде връчен на ответника, който при наличието на основанията по чл. 240, ал. 1 ГПК има право да търси неговата отмяна.

В законна сила на 13.2.2018г.

Назад