Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 14.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 181/2017 Агенция "Митници" ВИНПРОМ-СВИЩОВ АД МИТНИЦА СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 17.10.2017г.
Съдът
 
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54/30.03.2017 г. на Началника на М.С. издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение № 136/3.10.2016 г. , с което на „В.” АД *** с Булстат 000110824, със седалище и адрес на управление *** с управляващ и представляващ Н.М.М. на основание чл.112 ал.1 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на  5430,32 лева представляваща двоен размер на предвидената за това нарушение имуществена санкция, за това, че в качеството си на лицензиран складодържател за ревизирания данъчен период месец декември 2014г. , след установяване на загуби от естествени фири  с Протокол № 0000000002 от дата 09.12.2014 г., /установена липса 405,641 литра винен дестилат при 60,85% vol./ е допуснал на дата 10.12.2014 г. неизпълнение спрямо държавата- общо акциз в размер на 2715,16 лева,като  не е издал Акцизен данъчен документ по чл.84,ал.1 от ЗАДС, на датата на която е станал дължим, деяние наказуемо по текста на чл.112 ал.1 от ЗАДС , като незаконосъобразно.
 
Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред Великотърновски Административен съд.


Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.2.2018
Административно дело № 10317/2017
На основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, вр. с чл. 63, ал. 1, изр. ІІ от ЗАНН, първи касационен състав
 
Р     Е  Ш     И:
 
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/17.10.2017 година, постановено по  НАХД  № 181/2017 година по описа на Районен съд – Свищов.
 РЕШЕНИЕТО е окончателно.

В законна сила на 14.2.2018г.
2 АНД No 4/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР. СВИЩОВ Н.Б.В. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.1.2018г.
ПРИЗНАВА Н.Б.В. с ЕГН ********** с адрес *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2017 г. в гр. Свищов управлявал моторно превозно средство лек автомобил БМВ 320 Д с рег. № ******в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач“ съгласно чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-4332-004002/30.06.2017 г. на СДВР, отдел „Пътна полиция“ връчена на 30.06.2017 г., влязла в законна сила на 17.07.2017 г.
 
ЕИСПП № на престъпление: **********.
ОСВОБОЖДАВА Н.Б.В. с ЕГН ********** с адрес *** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 343в, ал. 3 вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 13.2.2018г.
В законна сила на 14.2.2018г.
3 АНД No 6/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ З.Г.Е. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 29.1.2018г.
ПРИЗНАВА З.Г.Е. с ЕГН ********** с адрес *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.11.2017 г. в гр. Свищов управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Сеат Ибиза“ с номер на рама *************** без поставени регистрационни номера, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно чл. 140, ал. 2 от Закона за движение по пътищата във вр. с чл. 12 и сл. от Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането на МПС и ремаркета теглени от тях (загл. изм. и доп. – ДВ бр. 105 от 2002 г.).
ЕИСПП № на престъпление: **********.
ОСВОБОЖДАВА З.Г.Е. с ЕГН ********** с адрес *** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 345, ал. 2 вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 13.2.2018г.
В законна сила на 14.2.2018г.

Назад