Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 15.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1276/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ш.Т.М.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.2.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
На основание чл.19 ал.1 от ЗГР, ДОПУСКА ПРОМЯНА на имената на молителката Ш.Т.М., с ЕГН ********** ***,  като фамилното й име се променя от М. на А..

Препис от решението да се изпрати на О.С. за отбелязване допуснатата промяна в регистрите на населението. Препис от решението да се изпрати на Бюро съдимост при Районен съд - Свищов  за отбелязване.
 
Решението не подлежи на обжалване.
 

Назад