Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 15.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1224/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.М.Г. К.Ц.Г. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Определение от 11.12.2017г.
На основание чл.119 ал.3, вр. чл.105 от ГПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.1224/2017г. на СвРС.
Изпраща делото по подсъдност на Районен съд Павликени.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаване на страните пред ВТОС.
След влизане в сила на определението , делото да се изпрати на Районен съд Павликени.


Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 15.2.2018
Гражданско дело № 43/2018
Великотърновският Окръжен съд, ОПРЕДЕЛИ; ОТМЕНЯ Определение № 638/11.12.2017г., постановено по гр.д № 1224/2017г. на Районен съд Свищов ВРЪЩА делото на Районен съд Свищов за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на жалба.
В законна сила на 15.2.2018г.
2 Гражданско дело No 1276/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ш.Т.М.   Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 15.2.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
На основание чл.19 ал.1 от ЗГР, ДОПУСКА ПРОМЯНА на имената на молителката Ш.Т.М., с ЕГН ********** ***,  като фамилното й име се променя от М. на А..

Препис от решението да се изпрати на О.С. за отбелязване допуснатата промяна в регистрите на населението. Препис от решението да се изпрати на Бюро съдимост при Районен съд - Свищов  за отбелязване.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 15.2.2018г.

Назад