Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 16.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 839/2016 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Н.И.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 1.6.2017г.
Съдът
 
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Б.П.П.Ф.“ЕАД, *****, седалище и адрес на управление ***, Бизнес Парк София, Сгр. 14, представляван от Н.Н.и Д.Д. – Прокуристи, чрез пълномощника юрисконсулт Д.В. против Н.И.Д. с ЕГН ********** ***, иск с правно основание чл. 422 ал. 1 от ГПК  вр. чл. 415 ал. 1 от ГПК вр. чл. 79 от ЗЗД вр. чл. 240 от ЗЗД  и по чл. 422 ал. 1 от ГПК вр. чл. 415 ал. 1 от ГПК вр. чл. 86 от ЗЗД за признаване за установено, че „Б.П.П.Ф.“ЕАД има вземания срещу Н.И.Д. в размер на 246,13 лева – главница, 485,97 лева възнаградителна лихва по договора и 38,51 лева – лихва за забава за периода 28.02.2015г. до 11.09.2016г., по Договор за потребителски заем с № *****,  за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410  от ГПК № 384 от 03.10.2016 г. по ч.гр.дело № 643/2016г. по описа на РС Свищов,  като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
 
ОТХВЪРЛЯ претенцията  на „Б.П.П.Ф.“ЕАД, *****, седалище и адрес на управление ***, Бизнес Парк София, Сгр. 14, представляван от Н.Н.и Д.Д. – Прокуристи за заплащане от  Н.И.Д. с ЕГН ********** *** на сумата от  325,00 лева  – разноски за заповедното производство,  за която сума е заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК№ 384 от 03.10.2016г. по ч.гр.дело № 643/2016г. по описа на РС Свищов,   както и за  разноски  за исковото производство в размер на 425,00 лева, от които 125,00 лева – довнесена ДТ и 300,00 лева – юрисконсултско възнаграждение, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
 
 
ОСЪЖДА „Б.П.П.Ф.“ЕАД, *****, седалище и адрес на управление ***, Бизнес Парк София, Сгр. 14, представляван от Н.Н.и Д.Д. – Прокуристи ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.Д. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 300,00 лева/триста лева/.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Велико Търново  в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
       След влизане в сила на решението, препис от същото да се приложи по  ч.гр.дело № 643/2016г. по описа на РС Свищов.


Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.2.2018
Гражданско дело № 899/2017
Съдът РЕШИ: ОТМЕНЯ решение № 114 от 01.06.2017г. по гр.д. № 839/ 2016г. по описа на Свищовски районен съд, в частта, с която е отхвърлен предявеният от „Б.П.П.Ф.“ ЕАД-гр. *** против Н.И.Д. *** установителен иск по реда на чл. 422 ал. 1 от ГПК вр. чл. 415 ал. 1 от ГПК за признаване за установено, че „Б.П.П.Ф.“ЕАД има вземания срещу Н.И.Д. само за сумите: 225,51 лв.-главница и 485,97 лева възнаградителна лихва по договор за потребителски заем с № *****, и в частта за разноските, вместо което постановява: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че в полза на "Б.П.П.Ф." ЕАД със седалище и адрес на управление:***, ******, съществува дължимо вземане от Н.И.Д., ЕГН ********** ***, за сумата общо 711,48 лв., представляваща: главница- 225,51 лв. и договорна лихва-485,97 лв., дължими по договор за потребителски паричен кредит *****, ведно със законната лихва върху главницата от 225,51 лв., считано от 30.09.2016г. /датата на подаване на заявлението пред СвРС/ до окончателното изплащане на задължението, за които вземания по ч. гр. д. № 643/2016 г. по описа на СвРС е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 384 от 03.10.2016 г. ПОТВЪРЖДАВА решение № 114 от 01.06.2017г. по гр.д. № 839/ 2016г. по описа на Свищовски районен съд в останалата му част. ОСЪЖДА Н.И.Д., ЕГН ********** ***, да заплати на "Б.П.П.Ф.” ЕАД със седалище и адрес на управление:***, ******, разноски по заповедното производство-ч.гр.д.№ 643/ 2016г. по описа на СвРС-325 лв. ОСЪЖДА Н.И.Д., ЕГН ********** ***, да заплати на "Б.П.П.Ф." ЕАД със седалище и адрес на управление:***, ******, разноски за двете инстанции-800 лв. ОСЪЖДА "Б.П.П.Ф." ЕАД със седалище и адрес на управление:***, ******, да заплати на Н.И.Д., ЕГН ********** ***, разноски по делото съраазмерно на отхвърленатата част от иска-23,02 лв. Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 16.2.2018г.

Назад