Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 19.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 232/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.К.К. Т.Д.Х.,
Д.Т.М.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 19.2.2018г.
Съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.232/2017г. на Свищовски районен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщаването за постановяването му от страните пред ВТОС.
 
2 Гражданско дело No 1219/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.К.Ф. СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ГР.ГАБРОВО, ТП "ДГС -СВИЩОВ"ГР.СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 19.2.2018г.
На основание чл.232 от ГПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.1219/2017г. на Свищовски районен съд по предявения от М.К.Ф. срещу „Държавно горско стопанство” –Свищов, ТП на „Северноцентрално държавно предприятие“ДП-Габрово иск.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщаването за постановяването му от страните пред ВТОС.
 
3 Гражданско дело No 1260/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Н.Г.Г. Г.С.Г. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 19.2.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ОСЪЖДА  Г.С.Г. с ЕГН ********** *** да заплаща на Н.Г.Г. с ЕГН ********** ***. *****,  ежемесечна издръжка в размер на 150,00 /сто и петдесет лева/ лева , считано от датата на подаване на исковата молба – 7.12.2017 г.  до настъпване на законоустановени причини за нейното изменение или прекратяване,  ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска до оканчателното изплащане, на основание чл. 144 от СК,   като иска в останалата му част до претендирания размер от 200,00  лева, ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан.
 
        ОСЪЖДА  Г.С.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Н.Г.Г. с ЕГН ********** ***. ***** сумата 335,00 лева, представляваща издръжка за минал период от време, считано от 01.10.2017г. до 7.12.2017г. , ведно със законната лихва при просрочие до окончателното плащане, като иска до пълния размер /447 лева за този период-по 200 лева месечно/, отхвърля като неоснователен и недоказан.
 
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта на присъдената издръжка.
 
ОСЪЖДА Г.С.Г. с ЕГН ********** *** да заплати ДТ върху определената издръжка в размер на 216,00 лева, 50,00 лева – ДТ върху издръжката за минал период от време, както  и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА Г.С.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на Н.Г.Г. с ЕГН ********** ***. ***** , направените по делото разноски в размер на 116,20, съобразно уважената част от исковете.  
 
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок, от обявяването в регистъра на съдебните решения на 19.02.2018г.  
 
4 Гражданско дело No 13/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.П.,
Р.И.П.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 19.2.2018г.
На основание чл.50 и чл.51 от Семейния кодекс, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Д.В.П., ЕГН **********, с адрес *** и Р.И.П., ЕГН **********, с адрес ***,  сключен на ******* с акт за граждански брак № ********* на Община Свищов.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, както следва:
 
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО:
Местоживеенето на малолетните деца В.Р. П., ЕГН ********** и Р. Р. П., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката Д.В.П., ЕГН ********** ***, като при промяна на този адрес, децата ще живеят на новия адрес на майката.
 
УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И РЕЖИМ ЗА ЛИЧНИ КОНТАКТИ С НЕНАВЪРШИЛОТО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ:
 
Упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца В.Р. П., ЕГН ********** и Р. Р. П., ЕГН ********** се предоставят на майката Д.В.П., ЕГН **********.
 
Бащата Р.И.П., ЕГН ********** ще има следния режим на лични контакти с децата В.Р. П., ЕГН ********** и Р. Р. П., ЕГН **********:
-всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа до 18,00 часа в събота и от 10,00 часа до 16,00 часа в неделя, като взема и връща децата от и на адреса на майката в гр. Свищов, ул*****до 01.03.2018г., а след тази дата на новия адрес на майката, който ще бъде посочен до 01.03.2018г.
-за по три седмици през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.
- през втората половина на коледната учебна ваканция, като взема децата при себе си от 29 декември на всяка текуща година, до края на зимната им ваканция и прекарва с децата на празника Нова година.
-както и ще взема децата при себе си във всеки друг случай, когато децата поискат това и условията на конкретния контакт ще бъдат уговаряни между страните, техните родители.
 
ИЗДРЪЖКА НА НЕНАВЪРШИЛОТО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ:
 
Бащата Р.И.П., ЕГН ********** ще заплаща на Д.В.П., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетните деца ежемесечна издръжка в размер на 170 (сто и седемдесет) лева за детето В.Р. П., ЕГН ********** и в размер на 130 (сто и тридесет) лева за детето Р. Р. П., ЕГН **********, считано от влизане в сила на бракоразводното решение, до настъпване на законовоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна издръжка, считано от дата на забавата до датата на нейното заплащане, което плащане ще се извършва по банков път.
 
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
 
Страните заявяват, че нямат придобити по време на брака имоти в режим на СИО.
В дял на съпругата Д.В.П., ЕГН ********** се предоставя телевизор марка „LG“. В дял на съпругата Д.В.П., ЕГН ********** на основание чл. 29, ал. 2 СК се предоставят следните движими вещи, предназначени за отглеждане и възпитание на малолетните им деца: 2бр. малки телевизори марка „LG“, компютърна конфигурация и микровълнова печка „Мидеа“. Останалите придобити по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно.
Страните заявяват, че не притежават парични влогове в лева и валута.
Страните се споразумяват, че Договорът за банков кредит, използван за закупуване на семейното жилище, за което е издаден Нотариален акт за договорна ипотека №58, том3, рег.№40, дело №303/2017г., и с който е рефинансиран кредита за закупуването на семейното жилище, станало индивидуална собственост на молителя Р.И.П. след прекратяването на брака ще се изплащат от Р.И.П..
 
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:
 
Семейното жилище в гр. Свищов, ул*******което е индивидуална собственост на Р.И.П., ЕГН ********** се предоставя за ползване на Д.В.П., ЕГН ********** до 01.03.2018г., след която дата ще се ползва от Р.И.П., ЕГН **********.
 
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:
 
Страните нямат претенции един към друг за заплащане на издръжка след прекратяване на брака.
 
ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА:
 
Страните заявяват, че след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – Л.
 
ОСЪЖДА Д.В.П., ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 6 ( шест лева) за възложената в дял вещ, както и 5лв.( пет лева) държавна такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА Р.И.П., ЕГН ********** да заплати допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15 ( петнадесет) лева, държавна такса за присъдената издръжка в размер на 216 (двеста и шестнадесет) лева, както и 5лв.(пет лева) държавна такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 
Решението не подлежи на обжалване.
 
5 АНД No 12/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.И.Н. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 19.2.2018г.
ПРИЗНАВА М.И.Н. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** българин, български гражданин, със средно образование, не работи, разведен, неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.10.2017 г. в с. Българско Сливово, общ. Свищов, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***** с номер на рама *****, който не е регистриран по надлежния ред съгласно чл. 140, ал. 1, и ал. 2 от Закона за движение по пътищата и Наредба І – 45/24.03.2000 г. на МВР за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства – престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Закона за движение по пътищата и Наредба І-45/24.03.2000г. на МВР за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистриране на пътни превозни средства.
ЕИСПП № на престъпление: *****.
ОСВОБОЖДАВА М.И.Н. с ЕГН **********,*** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 20.2.2018г.
 
6 АНД No 44/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.Т.Ц. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 19.2.2018г.
 ПРИЗНАВА Г.Т.Ц. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, регистриран като земеделски производител, женен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.10.2017 г. в с. Българско Сливово, общ. Свищов си служил с контролни знаци – регистрационни табели с индикативи *****– контролни знаци издадени за друг лек автомобил, като ги поставил на л.а. „*****“ с номер на рама ***** – престъпление по чл. 345, ал. 1, пр.1 от НК.
ЕИСПП № на престъпление: *****.
ОСВОБОЖДАВА Г.Т.Ц. с ЕГН **********,*** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 345, ал.1, пр.1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 20.2.2018г.
 

Назад