Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 19.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 13/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.П.,
Р.И.П.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 19.2.2018г.
На основание чл.50 и чл.51 от Семейния кодекс, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Д.В.П., ЕГН **********, с адрес *** и Р.И.П., ЕГН **********, с адрес ***,  сключен на ******* с акт за граждански брак № ********* на Община Свищов.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, както следва:
 
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО:
Местоживеенето на малолетните деца В.Р. П., ЕГН ********** и Р. Р. П., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката Д.В.П., ЕГН ********** ***, като при промяна на този адрес, децата ще живеят на новия адрес на майката.
 
УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И РЕЖИМ ЗА ЛИЧНИ КОНТАКТИ С НЕНАВЪРШИЛОТО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ:
 
Упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца В.Р. П., ЕГН ********** и Р. Р. П., ЕГН ********** се предоставят на майката Д.В.П., ЕГН **********.
 
Бащата Р.И.П., ЕГН ********** ще има следния режим на лични контакти с децата В.Р. П., ЕГН ********** и Р. Р. П., ЕГН **********:
-всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа до 18,00 часа в събота и от 10,00 часа до 16,00 часа в неделя, като взема и връща децата от и на адреса на майката в гр. Свищов, ул*****до 01.03.2018г., а след тази дата на новия адрес на майката, който ще бъде посочен до 01.03.2018г.
-за по три седмици през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.
- през втората половина на коледната учебна ваканция, като взема децата при себе си от 29 декември на всяка текуща година, до края на зимната им ваканция и прекарва с децата на празника Нова година.
-както и ще взема децата при себе си във всеки друг случай, когато децата поискат това и условията на конкретния контакт ще бъдат уговаряни между страните, техните родители.
 
ИЗДРЪЖКА НА НЕНАВЪРШИЛОТО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ:
 
Бащата Р.И.П., ЕГН ********** ще заплаща на Д.В.П., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетните деца ежемесечна издръжка в размер на 170 (сто и седемдесет) лева за детето В.Р. П., ЕГН ********** и в размер на 130 (сто и тридесет) лева за детето Р. Р. П., ЕГН **********, считано от влизане в сила на бракоразводното решение, до настъпване на законовоустановени причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна издръжка, считано от дата на забавата до датата на нейното заплащане, което плащане ще се извършва по банков път.
 
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
 
Страните заявяват, че нямат придобити по време на брака имоти в режим на СИО.
В дял на съпругата Д.В.П., ЕГН ********** се предоставя телевизор марка „LG“. В дял на съпругата Д.В.П., ЕГН ********** на основание чл. 29, ал. 2 СК се предоставят следните движими вещи, предназначени за отглеждане и възпитание на малолетните им деца: 2бр. малки телевизори марка „LG“, компютърна конфигурация и микровълнова печка „Мидеа“. Останалите придобити по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно.
Страните заявяват, че не притежават парични влогове в лева и валута.
Страните се споразумяват, че Договорът за банков кредит, използван за закупуване на семейното жилище, за което е издаден Нотариален акт за договорна ипотека №58, том3, рег.№40, дело №303/2017г., и с който е рефинансиран кредита за закупуването на семейното жилище, станало индивидуална собственост на молителя Р.И.П. след прекратяването на брака ще се изплащат от Р.И.П..
 
ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:
 
Семейното жилище в гр. Свищов, ул*******което е индивидуална собственост на Р.И.П., ЕГН ********** се предоставя за ползване на Д.В.П., ЕГН ********** до 01.03.2018г., след която дата ще се ползва от Р.И.П., ЕГН **********.
 
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:
 
Страните нямат претенции един към друг за заплащане на издръжка след прекратяване на брака.
 
ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА:
 
Страните заявяват, че след прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име – Л.
 
ОСЪЖДА Д.В.П., ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на 6 ( шест лева) за възложената в дял вещ, както и 5лв.( пет лева) държавна такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА Р.И.П., ЕГН ********** да заплати допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 15 ( петнадесет) лева, държавна такса за присъдената издръжка в размер на 216 (двеста и шестнадесет) лева, както и 5лв.(пет лева) държавна такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 19.2.2018г.

Назад