Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 20.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 105/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Б.К.,
Р.М.К.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 20.2.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Г.Б.К. с ЕГН **********,*** и Р.М.К. с ЕГН **********,***,  сключен с  акт № ******* на Община Свищов .

УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва:
 
Молителите не си дължат издръжка един на друг.

 
ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- находящо се в гр.Свищов, ул.“***** се предоставя на Р.М.К..
     
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
 
  Молителите заявяват, че не притежават недвижими имоти , представляващи съпружеска имуществена общност.

Страните заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно.
 
         Молителите заявяват, че нямат влогове и депозити в левове и валута ,придобити в резултат на съвместен принос.
 
 Молителите не са регистрирани като едноличен търговец и нямат дялове и акции от търговски дружества.
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име Б..
Молителите заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички, произтичащи от прекратяването на брака им, въпроси, съгласно чл.51 от СК.
 
ОСЪЖДА Г.Б.К. /Б./ с ЕГН **********,***  да заплати допълнителна ДТ - 10,00 лв., както и  5,00лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА Р.М.К. с ЕГН **********,*** заплати допълнителна ДТ - 10,00 лв., както и 5,00лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.
 
2 ЧНД No 14/2018 Производство по молби за реабилитация А.А.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Определение от 20.2.2018г.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И :
РЕАБИЛИТИРА на основание  чл.87 от НК А.А.А. с ЕГН ********** ***, с родители: майка- С.И.А. и баща- А.Р. А. по присъди: 1. По споразумение по НОХД 319/2010г. на РС Свищов, влязло в сила на 11.10.2010г. му е наложено наказание 10 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от 3 години; 2. По споразумение по НОХД 20/2011г. на РС Свищов , влязло в сила на 9.03.2011г. му е наложено наказание 5 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66 от НК е отложено за срок от 3 години . 3. По споразумение по НОХД 286/2011г. на РС Левски , влязло в сила на 8.08.2011г. му е наложено наказание Пробация, включваща следните пробационни мерки- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 1 година и 6 месеца; задължителни срещи с пробационен служител за срок 1 година и 6 месеца и 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото. 4. По споразумение по НОХД 172/2013г. на РС Свищов, влязло в сила на 15.04.2013г. му е наложено наказание Пробация, включваща следните пробационни мерки- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок 6 месеца; задължителни срещи с пробационен служител за срок 6 месеца и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото.
Определението може да се обжалва или протестира пред ВТОС в 7 дневен срок от съобщаване на страните.
След влизане в сила на определението, препис да се изпрати на Бюро съдимост при РС Свищов.
 

Назад