Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 20.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 105/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Б.К.,
Р.М.К.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 20.2.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Г.Б.К. с ЕГН **********,*** и Р.М.К. с ЕГН **********,***,  сключен с  акт № ******* на Община Свищов .

УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва:
 
Молителите не си дължат издръжка един на друг.

 
ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- находящо се в гр.Свищов, ул.“***** се предоставя на Р.М.К..
     
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
 
  Молителите заявяват, че не притежават недвижими имоти , представляващи съпружеска имуществена общност.

Страните заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно.
 
         Молителите заявяват, че нямат влогове и депозити в левове и валута ,придобити в резултат на съвместен принос.
 
 Молителите не са регистрирани като едноличен търговец и нямат дялове и акции от търговски дружества.
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име Б..
Молителите заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички, произтичащи от прекратяването на брака им, въпроси, съгласно чл.51 от СК.
 
ОСЪЖДА Г.Б.К. /Б./ с ЕГН **********,***  да заплати допълнителна ДТ - 10,00 лв., както и  5,00лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА Р.М.К. с ЕГН **********,*** заплати допълнителна ДТ - 10,00 лв., както и 5,00лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 20.2.2018г.

Назад