Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 21.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1160/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.В.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 21.2.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че към 21.07.2017 г. (датата на подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Свищовския районен съд) и към настоящия момент в полза на  "Т.Б." ЕАД ,с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление *** , Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от С.Ф. съществува вземане против В.В.И. с ЕГН **********,*** за сумата 125,73 лв. (сто двадесет и пет лв. и 73 ст.) –главница, ведно със законна лихва върху главницата от 21.07.2017 година до изплащане на вземането ,  съгласно Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 482/25.07.2017 г. по ч. гр. д. № 749/2017 г. на Свищовския районен съд.
 
 
ОСЪЖДА В.В.И. с ЕГН **********,*** да заплати на "Т.Б." ЕАД ,с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление *** , Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от С.Ф. сумата 385,00 лева, представляваща разноски по заповедното производство и сумата 385,00 лева, представляваща разноски по исковото производство.
 
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаване на страните пред Великотърновски окръжен съд.
 

Назад