Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 21.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 917/2017 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Е.Е.Й. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Определение от 31.10.2017г.
Съдът
 
Р А З П О Р Е Д И :
 
На основание чл. 129 ал.3 от ГПК връща  възражението на Е.Е.Й. против Заповед № ОА04-6743/31.08.2017г. , издадена от Областния управител на Област Велико Търново.
Прекратява производството по гр.д.917/2017г. по описа на СвРС.
Разпореждането за връщане подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на страните пред Великотърновски окръжен съд.

В законна сила на 21.2.2018г.
2 ЧНД No 16/2018 Производство по предложение за принудителни медицински мерки по чл. 89 от НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ И.М.Й. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 13.2.2018г.
Предвид горното съдът намери, че предложението на РП Свищов не може да бъде уважено, поради липсата на една от кумулативните предпоставки за постановяване на задължително лечение на освидетелстваното лице, поради което
 
                                                 ОПРЕДЕЛИ:
 
         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Предложението на Р.п.С. за прилагане на принудителна медицинска мярка по отношение на лицето  И.М.Й. с ЕГН ********** ***, да бъде предаден на близките му – Е.И.М. – дъщеря, със задължението да го лекува под наблюдението на психо-неврологически диспансер.
 
   Определението може да се обжалва или протестира пред Великотърновския окръжен съд в седемдневен срок от днес по реда на глава Двадесет и първа от НПК.

В законна сила на 21.2.2018г.

Назад