Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 22.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 45/2018 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.Д.Й. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 22.2.2018г.
Съдът
ОПРЕДЕЛИ:
  ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 45/2018г. по описа на Районен съд – Свищов.
ДА СЕ ИЗПРАТИ НОХД № 45/2018г. по описа на Районен съд – Свищов на Върховния касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.
Определението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 22.2.2018г.

Назад