Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 23.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 468/2015 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.В.Д.,
С.В.Н.
Р.Й.С. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 5.8.2016г.
Съдът
 
Р Е Ш И:
 
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.Й.С., ЕГН:**********,***, че Р.В.Д., ЕГН **********,*** и С.В.Н., ЕГН **********,*** са собственици на следния недвижим имот: УПИ *********** /***********/с площ от 866 /осемстотин седемдесет и шест/ кв. м. в кв. *********** /***********/ по Подробния устройствен план на с. Царевец, общ.Свищов и построената в източната му част жилищна сграда състояща се от СУТЕРЕН с площ от 67,45 /шестдесет и седем цяло и четиридесет и пет стотни/ кв. м. състоящ се от кухня, столова, стая, изба, баня- тоалетна и антре и ВТОРИ ЕТАЖ над сутерена със същата площ от 67,45 /шестдесет и седем цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна, две стаи, баня-тоалетна и антре, при граници на имота от север, запад и юг - улици, изток - наследници на Б.Ц.Б..
ОСЪЖДА Р.Й.С., ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Р.В.Д., ЕГН **********,*** и С.В.Н., ЕГН**********,***, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, СУМАТА в размер на 894,16 лева (осемстотин деветдесет и четири лева и 16ст.) - разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Р.В.Д., ЕГН **********,*** и С.В.Н., ЕГН**********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на Р.Й.С., ЕГН:**********,***, на основание чл. 92а ГПК, СУМАТА в размер на 662 лева (шестстотин шестдесет и два лева и 00ст.) - направени разноски, поради неоснователно отлагане на делото за съдебно заседание на 06.06.2016г. , на основание чл. 92а от ГПК..
 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Велико Търново, в двуседмичен срок, от съобщаването му на страните.


Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 22.3.2017
Гражданско дело № 954/2016
На основание чл. 271, ал. 1 ГПК, съдът РЕШИ: ОТМЕНЯ Решение № 110/05.08.2016 г., постановено по гр.д. № 468/2015 г. на Районен съд Свищов, в частта, в която е уважен предявения иск и са присъдени разноски в размер на 894,16 лв., вместо което ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ предявеният от Р.В.Д., ЕГН **********,*** и от С.В.Н., с ЕГН **********,*** против Р.Й.С., с ЕГН ********** *** иск за приемане за установено по отношение на Р.С., че ищците Р.Д. и С.Н. са собственици на основание осъществено давностно владение на следния недвижим имот: УПИ 1-71 с площ от 866 кв.м. в кв. 19-А по подробния устройствен план на с. Царевец, общ. Свищов и построената в източната му част жилищна сграда, състояща се от сутерен с площ от 67,45 кв.м. и втори етаж над сутерена с площ от 67,45 кв.м., като неоснователен и недоказан. ПОСТАНОВЯВА отделяне на материалите по молбата, наименована "насрещна въззивна жалба" и имаща характер на молба по чл. 92 ГПК, и връщането им на районен съд Свищов за произнасяне. ОСЪЖДА Р.В.Д., ЕГН **********,*** и С.В.Н., с ЕГН **********,*** да заплатят на Р.Й.С., с ЕГН ********** *** сумата от 3382,08 /три хиляди триста осемдесет и два лева и 08 ст./ лева, представляваща направени разноски, от които 2540 лв. - за първа инстанция и 842,08 лв. - за настоящата инстанция. Делото е решено при участие на трети лица Е.Д.И. и А.В.И.. Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 23.2.2018
Гражданско дело № 3012/2017
Съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение ОПРЕДЕЛИ: НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 102 от 22.03.2017 г. по в.гр.д.№ 954 от 2016 г. на Великотърновския окръжен съд, гражданска колегия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2018г.
2 Гражданско дело No 1202/2017 Искове за развод и недействителност на брака И.А.М. Н.Ц.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 22.1.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД брака между И.А.М. с ЕГН **********,*** и Н.Ц.М. с ЕГН **********,***, ******* ,  сключен с акт № ****** на Кметство с.Козловец, община Свищов, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.
ИЗДРЪЖКА-Страните не си дължат издръжка един спрямо друг.
ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- находящо се в с.Козловец, общ.Свищов,ул***** се предоставя за ползване на И.А.М..

След прекратяване на брака, жената ще носи брачното си фамилно име- М.
   
ОСЪЖДА Н.Ц.М. с ЕГН **********,***, *******  да заплати ДДТ в размер на 10,00 лева, както и 5,00 лева- такса за издаването на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА И.А.М. с ЕГН **********,***    да заплати ДДТ в размер на 10,00 лева, както и 5,00 лева- такса за издаването на изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

В законна сила на 23.2.2018г.
3 АНД No 299/2017 Сметна Палата Г.М.Г. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 15.11.2017г.
На основание чл.63 от ЗАНН‚ съдът
 
Р Е Ш И:
 
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ЗОП-НП-6/12.07.2017 г. на Председателя на Сметната палата, с което на Г.М.Г. с ЕГН **********, с адрес *** на основание чл .256 ал.1 от ЗОП е наложена глоба в размер на 3000,00лева, за това че като ******* на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ Свищов , в качеството му на упълномощено лице по чл.8 ал.2 от ЗОП  (отм.)  за периода 6.01.2014г. до 22.12.2014г. не е организирал и провел процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка на електрическа енергия за нуждите на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ Свищов - възложител по смисъла на чл.7 т.3 от ЗОП  (отм.) , при наличие на предпоставки и основание за това, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
 
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд град Велико Търново в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.


Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2018
Административно дело № 10318/2017
На основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, вр. с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН, съдът Р Е Ш И : Оставя в сила Решение № 116 от 15.11.2017 г., постановено по НАХД № 299/ 2017 г. по описа на Районен съд – Свищов. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.2.2018г.
4 АНД No 301/2017 Сметна Палата Г.М.Г. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 23.11.2017г.
На основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ЗОП-НП-7/12.07.2017г. на Председателя на Сметната палата на Република България, с което на д-р Г.М.Г. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв. на основание чл.260, ал.2 от ЗОП и чл.129, ал.1, пр. 1 вр. чл.133, ал.2 от ЗОП (отм.) вр. чл.3, ал.2 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.8, ал. 1 вр. чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014г.) (отм.), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщението пред Великотърновски административен съд.


Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2018
Административно дело № 10332/2017
На основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изреч. 2-ро от ЗАНН, съдът в настоящия касационен състав РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121/23.11.2017г., постановено по АНД № 301/2017г. по описа на РС Свищов. Решението е окончателно.
В законна сила на 23.2.2018г.
5 НОХД No 52/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Е.Т.Т. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Споразумение от 23.2.2018г.
На основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА окончателното съдържание на споразумението постигнато между Р.п.С. и адв. М.К. – адвокат от ВТАК, като защитник на обвиняемия Е.Т.Т. с ЕГН **********, по силата на което:
 
ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Т.Т. с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 15.02.2018 г. на път II-52, при км 48,650 (Свищов – Вардим), управлява МПС, л.а. ВАЗ 2101 ДКН ** **** **, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,05 на хиляда, установена по надлежния ред – с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410+“ с фабр. № ARSM 0072.
 
Деянието е извършено от обвиняемия Е.Т.Т. с ЕГН **********, виновно при форма на вина – пряк умисъл и съставлява престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението *********.
 
За извършеното деяние на обвиняемия Е.Т.Т. с ЕГН ********** СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 10 (ДЕСЕТ) МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
Наказанието е определено при условията на чл. 55, ал. 1, б. „а“ от НК.
 
Възпитателната работа по време на изпитателния срок се възлага на полицейския инспектор по местоживеенето на Е.Т. ***.
 
На основание чл. 55, ал. 3 вр. ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Т. НЕ СЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА.
 
На основание чл. 343г от НК на Е.Т.Т. СЕ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 1 (ЕДНА) ГОДИНА.
 
На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС се приспада времето, през което Т. е бил лишен от това си право по административен ред, считано от 15.02.2018 г.
 
От деянието няма причинени имуществени вреди.
 
Веществени доказателства – няма иззети.
 
Разноски по делото няма.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 23.02.2018 година присъда.

В законна сила на 23.2.2018г.

Назад