Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 27.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 70/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.И.И.,
М.И.И.
  Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 27.2.2018г.
На основание  чл.50 и чл.51 от Семейния кодекс, съдът
 
  Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между С.И.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв. П.Д. и М.И.И. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. П.Д., сключен с акт № ********* на Община Свищов.
 
 
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, както следва:
 
 
УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете В.М.И., роден на ***г. с ЕГН ********** СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА майката С.И.И. с ЕГН **********, като на бащата  М.И.И.   се определя следния режим на лични контакти с детето В.М.И.  –  всеки първи и трети уикенд от месеца (петък, събота и неделя), като бащата взема детето от дома му, където живее с майката, при себе си, в 18,00 часа в петък и го връща на адреса, където детето живее с майка си, в 14,00 часа в неделя;  на коледните празници (24.12, 25.12, 26.12) в нечетни години, като взема детето от дома му, където живее с майката в 10,00 часа на първия ден и го връща на адреса, където детето живее с майка си, в 18,00 часа на последния ден; на новогодишните празници (31.12, 01.01, 02.01) в четни години, като взема детето от дома му, където живее с майката в 10,00 часа на първия ден и го връща на адреса, където детето живее с майка си, в 18,00 часа на последния ден; великденските празници (от разпети петък до втория ден на великден- понеделник, включително) на нечетни години, като взема детето от дома му, където живее с майката в 10,00 часа на първия ден и го връща на адреса, където детето живее с майка си, в 18,00 часа на последния ден; първите 5 (пет) дни на пролетната ваканция на четни години, като взема детето от дома му, където живее с майката в 10,00 часа на първия ден и го връща на адреса, където детето живее с майка си, в 18,00 часа на последния ден;  вторите 5 (пет) дни на пролетната ваканция на нечетни години, като взема детето от дома му, където живее с майката в 10,00 часа на първия ден и го връща на адреса, където детето живее с майка си, в 18,00 часа на последния ден, както  и за 1 (един) месец през лятото, когато майката не е в редовен платен годишен отпуск.
 
МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на  малолетното дете В.М.И., роден на ***г. е на адреса на майката   и законен представител С.И.И.*******************, като при промяна на местоживеенето на майката, детето ще има местоживеенето си на нейния нов адрес и молителката ще уведоми незабавно в писмена форма бащата за новия адрес за местоживеене на малолетното дете.
 

М.И.И. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. П.Д. СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на С.И.И. с ЕГН **********,  като майка и законен представител на малолетното дете В.М.И. с ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 130,00 лева  /сто и тридесет лева/, считано от влизане в сила на решението за развода до настъпване на законоустановени причини за изменени или прекратяване на издръжката ,ведно със законната лихва за забава върху всяка месечна вноска по издръжката, считано от датата на забавата до датата на заплащането й, като издръжката следва да се заплаща до 5-то (пето ) число на текущия месец, по следната банкова сметка: *** – ***, открита в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД.
 
   СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. Свищов, ул. *******, се предоставя за ползване на С.И.И..
 

ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 
В дял на С.И.И. с ЕГН ********** се дава и тя се съгласява да получи в дял и да стане индивидуален собственик на придобитите по време на брака недвижими имоти:
 
1. АПАРТАМЕНТ, съставляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *******, по КККР на град Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, видно от Схема на самостоятелен обект в сграда № 15-12704- 09.01.2018 г. на СГКК-В.Търново, последно изменение със заповед; Няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: *******, разположена в поземлен имот с идентификатор ******* (*******), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 48,21 кв.м. (четиридесет и осем цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), прилежащи части: Избено помещение № 10 (десет) с площ от 2,15 кв.м. (две цяло и петнадесет стотни квадратни метра), 1,7207 % ид.ч. (едно цяло и седем хиляди двеста и седем десетохилядни процента идеални части) от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, ниво 1(едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: *******.1.39, под обекта: *******.1.35, над обекта: няма- описанието на имота е съгласно КККР, а съгласно документа за собственост- Нотариален акт N° 128, т.П, рег.№ 2147, дело № 146/2004 г. на Нотариус № 295-Иванка Ангелова, вписан в СБ с вх.рег.№ 1211/04.05.2004 г., акт № 61, т. III, дело № 520/2004 г., гореописаният недвижим имот има следното описание: АПАРТАМЕНТ (гарсониера), находящ се в *******, състоящ се от: стая, кухня, коридор, баня-тоалетна и тераса, със застроена площ от 48,21 кв.м. (четиридесет и осем цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), заедно с 1,7207 % ид.ч. (едно цяло и седем хиляди двеста и седем десетохилядни процента идеални части ) от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, при граници и съседи: на север- стълбищен коридор, на изток-стълбище и ап.№ 39 на И.Г.П., на юг-апартамент на И.Г.П., заедно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 (десет), със светла площ от 2,15 кв.м. (две цяло и петнадесет стотни квадратни метра), при граници и съседи: на север-външен зид, на изток- общ коридор, на юг-общ коридор, на запад-изба на И.Г.П., постро­ен върху общинска земя.
ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА на гореописания недвижим имот, видно от Удостоверение за данъчна оценка  № 5408000068/09.01.2018 г. на МДТ при Община Свищов, е 6500,50 лева (шест хиляди и петстотин лева и петдесет стотинки).
 
2) 1/4 ид.ч. (една четвърт идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ****** по КККР на град Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, видно от Скица на поземлен имот № 15-12705-09.01.2018 г. на СГКК-В.Търново, последно изменение със заповед: КД-14-04-673/29.12.2011 г. на Началника на СГКК-В.Търново, адрес на поземления имот: ******, площ: 1983 кв.м, (хиляда деветстотин осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване- др.вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план; 417106 (четири, едно, седем, едно, нула, шест), при съседи: ******, заедно с по 1/4 ид.ч. (една четвърт идеална част) от построените в този имот: СГРАДА с идентификатор ****** (****** по КККР на град Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, видно от Скица на сграда № 15-12706-09.01.2018 г. на СГКК- В.Търново, последно изменение със заповед: КД-14-04-673/29.12.2011 г. на Началника на СГКК-В.Търново, адрес на сградата: град Свищов, местн/'Стъклен", сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ****** (******) , застроена площ: 21 кв.м. (двадесет и един квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда и СГРАДА с идентификатор
65766.417.106.2 (******, точка, две) по КККР на град Свищов, одобрени със Заповед № РД-18- 10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, видно от Скица на сграда № 15-12707-09.01.2018 г. на СГКК-В.Търново, последно изменение със заповед: КД-14- 04-673/29.12.2011 г. на Началника на СГКК-В.Търново, адрес на сградата: ******, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор ****** (******) , застроена площ: 31 кв.м. (тридесет и един квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: друг вид сграда за обитаване.
ДАНЪЧНАТА ОЦЕНКА на гореописания недвижим имот, видно от Удостоверение за данъчна оценка № 5408000128/16.01.2018 г. и Удостоверение за данъчна оценка  № 5408000069/09.01.2018 г., двете на МДТ при Община Свищов, е 495,98 лева (четиристотин деветдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки).
Обща стойност на дела -  6 996,48 лева.
3а уравнение на дела му от гореописаните недвижими имоти, молителката С.И.И. се задължава да заплати на молителя М.И.И. сумата от 3498,23 лв.(три хиляди четиристотин и деветдесет и осем лева и двадесет и три стотинки).
 
Молителите заявяват, че нямат придобити по време на брака си други недвижими имоти, които да се в режим на съпружеска имуществена общност.
 
ДВИЖИМИ ВЕЩИ
 
В дял на М.И.И. с ЕГН ********** се дава и той се съгласява да получи в дял и да стане индивидуален собственик на придобития по време на брака лек автомобил марка ФОЛКСВАГЕН, модел „ГОЛФ“ , с рама  № ****, номер на двигател ****,  с рег. № ВТ 9879 КК.
Застрахователната стойност на това МПС, съгласно Удостоверение № 0000116012 от 09.01.2018г. на „Одесос Консулт БГ“ООД е ****лева.
Обща стойност на дела – ****лева.
 
За  уравнение на дела й от гореописания лев автомобил молителят М.И.И. се задължава да заплати на молителката С.И.И. сумата от 250 лв. (двеста и петдесет лева).
 
Молителите заявяват, че всички останали придобити от тях по време на брака им движими вещи,  които са били в режим на съпружеска имуществена общност, са разделени доброволно от тях и всеки от тях е във владение на движимите вещи, които са били дадени в негов дял. Заявяват, че никой от тях не е във владение на лични движими вещи на другия молител и нямат взаимни претенции един към друг относно такива вещи.
 
Молителите заявяват, че извършват прихващане на дължимата от молителя М.И.И. на молителката С.И.И. сума от 250 лв.(двеста и петдесет лева- за парично уравнение на дела й от гореописания лек автомобил) срещу дължимата от молителката С.И.И. на молителя М.И.И. сума от 3498,23 лв.(три хиляди четиристотин и деветдесет и осем лева и двадесет и три стотинки-за парично уравнение на дела му от гореописаните недвижими имоти), като прихващането е до размера на по- малкото от двете задължения-т.е. до размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева). Заявяват, че след извършване на прихващането, молителката С.И.И. е заплатила напълно и в брой на молителя М.И.И. останалата след прихващането дължима сума в размер на 3248,23 лв. (три хиляди двеста четиридесет и осем лева и двадесет и три стотинки), в резултат на което отношенията между молителите във връзка с дължимото парично уравнение са изцяло уредени и никой от молителите не дължи суми на другия молител за парично уравнение на /дяловете им от гореописаните недвижими имоти и лек автомобил.
 
Молителите заявяват, че всеки от тях остава собственик на спестовния влог, който е открит на негово име. Заявяват, че не са регистрирали фирми на еднолични търговци и не са съдружници в търгувнски дружества, не са собственици на капитали в еднолични търговски дружества, както и че не са придобивали по време на брака си имущества в резултат на упражнявана от тях търговска дейност, като нямат претенции един към друг относно такива имущества.
 
Молителите не претендират издръжка един към друг.
 
След прекратяване на брака жената ще носи брачното си фамилно име И..
 
 ОСЪЖДА  М.И.И. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, чрез адв. П.Д. да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода – 15,00 лева, ДТ върху определения размер на издръжката на малолетното дете – 93,60 лева, ДТ върху стойността на дела от имуществото и паричното уравнение – 74,96 лева,  както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 ОСЪЖДА С.И.И. с ЕГН ********** ***, чрез адв. П.Д. да заплати на Районен съд Свищов допълнителна ДТ по допускане на развода 15,00 лева, ДТ върху стойността на дела от имуществото и паричното уравнение -  65,05 лева, както и 5,00 лева - такса за издаване на изпълнителен лист.    
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 27.2.2018г.
2 АНД No 26/2018 МВР С.Ц.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 27.2.2018г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0352-000599/3.10.2016 г. на Началника на РУП към ОДМВР В.Търново, РУ Свищов, с което на С.Ц.Д. с ЕГН **********, с адрес *** ,на основание чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането е наложена глоба в размер на 400лв. , за това че на 25.09.2016г. ,около 20,45 часа , в гр.Свищов,на ул.“33-ти Свищовски полк“ в посока изхода на града към с.Вардим, като водач на МПС- лек автомобил „Форд Транзит 90 Т 350” с рег.№ ******, собственост на Ц.Ц.. *** управлява без да е сключена застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, като законосъобразно.
 
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Велико Търново  в 14 дневен срок от съобщаването.
 

Назад