Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 28.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1050/2017 Искове по КЗ М.А.Г. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 28.2.2018г.
Съдът
 
РЕШИ:
 
ОСЪЖДА ЗК “Л.“ с ЕИК **, със седалище и адрес на управление *** Д, представлявано от изпълнителните директори М.Г., П.Д.и Г.Г. да заплати на  М.А.Г. с ЕГН **********, с адрес ***  на основание чл. 432, ал. 1 от Кодекса за застраховането, обезщетение за претърпени неимуществени вреди от пътнотранспортно произшествие, настъпило на 7.12.2016 г. В с.совата, общ.Свищов в размер на 3000,00 лв. /три хиляди лева/, ведно със законната лихва считано от 14.06.2017 г. до окончателното изплащане на сумата.
 
ОСЪЖДА ЗК “Л.“ с ЕИК **, със седалище и адрес на управление *** Д, представлявано от изпълнителните директори М.Г., П.Д.и Г.Г. да заплати на  М.А.Г. с ЕГН **********, с адрес ***  сумата 870,00 лева- представляваща направени по делото разноски.
 
Решението подлежи на обжалване  пред Великотърновския окръжен съд  в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 

Назад