Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                 № 132

                             гр.Свищов, 3.06.2019 год.

                     

          Свищовският районен съд в публично съдебно заседание на 17.05.2019 г., в състав:

                                                 Председател:  ТЕОДОРА СТОЯНОВА

при секретаря Татяна Тотева, като се разгледа с докладваното от съдията гр.д. 1248/2018 година, за да се произнесе взема предвид:                

 

          ИСК с правно основание  чл.79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД

 

Ищецът "Енерго-Про Продажби” АД с ЕИК ********, със седалище ***, представлявано от Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д., чрез юрисконсулт Н.Д.  твърдят, че В.С. С.  е бил клиент на "Енерго-Про Продажби” АД с кл.№ 1500168120, във връзка с продажба на ел.енергия в обект  ,находящ се в ****************. Ответниците  К.В.С. и С.В.С., като наследници наВ.С. С. с ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 12.01.2008г. не са изпълнили задължението за заплащане на доставяната и консумирана ел.енергия за периода от  20.03.2018г. до 9.07.2018г. , за което са били издадени 8 фактури на обща стойност 1011,65 лева. Начислена е и мораторна лихва от падежа на всяка една от фактурите до 25.10.2018г. в размер на 42,10лева. Молят съда да осъди ответниците да им заплатят исковата сума съобразно наследствения им дял, като им се присъдят направените по делото разноски. В писмено становище по същество, заявяват че претендираната сума-главница и лихви е заплатена в хода на делото. Претендират разноски.

          В едномесечен срок от получаване на разпореждането по чл.129 от ГПК ответниците  К.В.С. и С.В.С. , чрез адв.М.К. са подали писмен отговор, в който заявяват че искът е неоснователен. По силата на договор за доброволна делба от 8.02.2008г. след смъртта на наследодателя процесният имот, до който е доставяна и консумирана ел.енергия  ,находящ се в ****************А е предоставен в дял на С.В.С.. На 21.08.2014 г. С.В.С. е продал този имот на трето лице К. Л.К., за което представя нотариален акт. Заявява, че ответниците не са потребители на ел.енергия в този обект и не дължат плащане.Претендират разноски.

 

                  

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

По делото не се спори, чеВ.С. С. с ЕГН ********** е бил  клиент на "Енерго-Про Продажби” АД с кл. №********* за доставяне на ел.енергия в обект ,находящ се в ****************А, а не както е посочено в исковата молба №2. Не се спори, че не е изпълнено задължението за заплащане на доставяната и консумирана ел.енергия в гореописания обект за периода от  20.03.2018г. до 9.07.2018г. , за което са били издадени 8 фактури на обща стойност 1011,65 лева. Начислена е и мораторна лихва от падежа на всяка една от фактурите до 1.06.2018г. в размер на 42,10лева. Спорно е, чие е задължението за заплащане на  доставената и консумирана ел.енергия. Видно от приложеното удостоверение за наследници №06-09-69/24.01.2019г. на Община Свищов , титулярът на партидата В.С. С. е починал на 12.01.2008г. Негови наследници са К.В.С. и С.В.С. -синове. Тяхно е било задължението, след смъртта на наследодателя си и титуляр на партидата за доставка на ел.енергия да уведомят дружеството-доставчик за настъпилите промени, съгласно чл.12 ал.1 от ОУ на договорите за продажба на електрическа енергия на "Енерго-Про Продажби” АД , което не е сторено в продължение на повече от 10 години. Несериозно е възражението на представителя на ответниците , че вмененото задължение по чл.12 ал.1 от ОУ е погасено със смъртта на титуляра на партидата. Определено починал човек не може да заяви като променено обстоятелство собствената си кончина, това следва да се направи от наследниците, в настоящия случай от С.С..  Видно от представения Договор за доброволна делба от 8.02.2008г. , след смъртта на наследодателя процесният имот, до който е доставяна и консумирана ел.енергия  ,находящ се в ****************А е предоставен в дял на С.В.С.. Същият е продължил да заплаща консумираната в обекта ел.енергия до 2014г., без да заявява промяна в името на титуляра на партидата. Видно от  Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №55/2014г. на Нотариус Аджарска , на 21.08.2014 г. С.В.С. е продал този имот на трето лице К. Л.К.. Новият собственик също не е заявил в офис на "Енерго-Про Продажби” АД настъпилата промяна, това не е направил и продавачът С.В.С.. По делото беше разпитан като свидетел К. Л.К., който потвърди че е собственик на процесният таван, който е отдаден под наем на квартирант и последният отговарял за заплащане на консумативите. Потвърди и че понастоящем, не е подал заявление за промяна в името на титуляра по партидата за доставка на ел.енергия в собствения си  таван №2А ,находящ се в **********************. Освен това заяви, че ползвателят на тавана е заплатил консумираната ел.енергия.

В тази връзка са представени касови бонове за извършено плащане на 15.02.2019г. по описаните фактури. Ищцовото дружество също признава, че исковата сума-главница и лихви е заплатена , след образуване на делото.

Въпреки, че имотът е собственост на К. Л.К. , титуляр на партидата в "Енерго-Про Продажби” АД е бил В.С. С. с ЕГН **********, бивш жител ***, починал на 12.01.2008г. и задълженията на негово име се наследяват от наследниците му. Съдът намира, че е доказано валидно облигационно отношение с наследодателя на ответниците, доставяне на стоката-ел.енергия до процесния имот, както и неизпълнението на договора и общите условия към него от страна на наследниците на ответника да заплащат консумираната ел.енергия в обекта.

В случая искът следва да се отхвърли, предвид извършено пълно плащане на задължението след получаване на разпореждането за образуване на делото. Съгласно чл.235 ал.3 от ГПК , при постановяване на решението, съдът взема предвид и всички факти, настъпили след предявяване на иска, т.е. претенцията на ищеца е погасена чрез плащане.

 

И двете страни претендират заплащане на направените разноски, съгласно представени списъци. Ищецът  претендира само заплащане на направените разноски, които съгласно представен списък са 200,00лв., от които 100,00лева-ДТ и 100,00лева-юрисконсултско възнаграждение. Претенцията си обосновава с това, че ответниците с поведението си са дали повод за завеждане на делото, едва след получаване на исковата молба е изплатена претендираната сума, като следва да заплатят и направените от разноски. Съдът намира претенцията за основателна, поради което ответникът С.С. следва да заплати на ищцовото дружество направените разноски. По силата на  Договор за доброволна делба от 8.02.2008г. , след смъртта на наследодателя на 12.01.2008г. процесният имот, до който е доставяна и консумирана ел.енергия  ,находящ се в ****************А е станал негова собственост. Негово е било задължението да уведоми "Енерго-Про Продажби” АД за настъпилата промяна, както и за последващото прехвърляне на електроснабдения имот на трето лице, за да няма основание за насочване на претенции към него, съответно към наследници наВ.С. С..

Въпреки, че искът е отхвърлен ( поради плащане), направените от ответниците разноски остават за тяхна сметка, включително и направените от К.С.. Ищцовото дружество не е уведомено за настъпилите промени в наследяването и собствеността, като същото е в невъзможност да проследи служебно тези обстоятелства,  поради което следвайки общите принципи е насочило претенцията си към наследниците на титуляра на партидата  за доставка на ел.енергия в процесния обект. Заплатеното от тях адвокатско възнаграждение за защита на правата им , не следва да се присъжда на ищеца "Енерго-Про Продажби” АД.

 

          Водим от горното , съдът

 

                                      Р  Е  Ш  И  :

         

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от  "Енерго-Про Продажби” АД с ЕИК ********, със седалище ***, представлявано от Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г. К.  против К.В.С. с ЕГН ********** ***  за сумата 505,83 лева –главница и 21,05 лева    общ размер на мораторна лихва за периода от падежната дата на всяка една от фактурите до 25.10.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, 3.12.2018г. до окончателното изплащане на вземането.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от  "Енерго-Про Продажби” АД с ЕИК ********, със седалище ***, представлявано от Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г. К.  против С.В.С. с ЕГН **********,***  за сумата 505,83 лева –главница и 21,05 лева    общ размер на мораторна лихва за периода от падежната дата на всяка една от фактурите до 25.10.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, 3.12.2018г. до окончателното изплащане на вземането.

 

ОСЪЖДА С.В.С. с ЕГН **********,*** да заплати на "Енерго-Про Продажби” АД с ЕИК ********, със седалище ***, представлявано от Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г. К. сумата 200,00лева -направени по делото разноски.

         

Решението подлежи на обжалване пред Великотърновски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването на страните.

         

         

 

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: