Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 3.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1248/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ЕИК 103533691 К.В.С.,
С.В.С.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 3.6.2019г.
Съдът
 
Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения иск от  "Енерго-Про Продажби” АД с ЕИК ********, със седалище ***, представлявано от Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г. К.  против К.В.С. с ЕГН ********** ***  за сумата 505,83 лева –главница и 21,05 лева – общ размер на мораторна лихва за периода от падежната дата на всяка една от фактурите до 25.10.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, 3.12.2018г. до окончателното изплащане на вземането.
 
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от "Енерго-Про Продажби” АД с ЕИК ********, със седалище ***, представлявано от Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г. К.  против С.В.С. с ЕГН **********,***  за сумата 505,83 лева –главница и 21,05 лева – общ размер на мораторна лихва за периода от падежната дата на всяка една от фактурите до 25.10.2018г., ведно със законната лихва върху главницата, 3.12.2018г. до окончателното изплащане на вземането.
 
ОСЪЖДА С.В.С. с ЕГН **********,*** да заплати на "Енерго-Про Продажби” АД с ЕИК ********, със седалище ***, представлявано от Б.Д.П., П.С.С., Я.М.Д. и Г. К. сумата 200,00лева -направени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването на страните.
 

Назад