Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 4.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 143/2019 КАТ Б.В.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 4.6.2019г.
След служебно направена справка в деловодната програма на съда, съдът установи, че по жалба на Б.В.Ж. против НП № 19-0352-000309/05.03.2019г. на Началника на РУ на МВР Свищов в РС Свищов има образувани две дела с жалбоподател Б.В.Ж. против цитираното НП. Двете дела са с идентичен предмет, поради което образуваното с по-голям номер НАХД №143/2019 г. следва да бъде прекратено.
Водим от горното, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 143/2019 г. по описа на Районен съд – Свищов.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението пред Административен съд – Велико Търново.
 

Назад