Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 4.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1284/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Н.А. С.Д. ЕООД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 25.4.2019г.
Съдът
 
 
 
Р Е Ш И :
 
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Н.А. с ЕГН **********,***
против „С.Д.“ ЕООД с ЕИК *******, представлявано от С.П.А., със седалище и адрес на управление ***, иск с правно основание чл.109 от ЗС за осъждане на „С.Д.“ ЕООД ***, представлявано от С.П.А.  да преустанови дестилирането на алкохол в сграда , представляваща Казан за варене на ракия с идентификатор 65766.701.3014.4, построена в поземлен имот с идентификатор 65766.701.3014, с административен адрес гр.Свищов, ул.*********, като неоснователен и недоказан.
 
ОСЪЖДА А.Н.А. с ЕГН **********,*** да заплати на  „С.Д.“ ЕООД с ЕИК *******, представлявано от С.П.А., със седалище и адрес на управление ***   направените по делото разноски в размер на 500,00лева.
 
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаване на страните пред Великотърновски окръжен съд.

В законна сила на 4.6.2019г.

Назад