Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 5.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1019/2018 Искове по КЗ Й.Н.Й. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 5.6.2019г.
Съдът
 
РЕШИ:
 
ОСЪЖДА ЗК “***“ с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление *** Д, представлявано от изпълнителните директори М.Г., П.Д. и Г.Г. да заплати на  Й.Н.Й. с ЕГН **********, с адрес ***  на основание чл. 432, ал. 1 от Кодекса за застраховането, обезщетение за претърпени неимуществени вреди от пътнотранспортно произшествие, настъпило на 17.11.2017 г. главен път Плевен –Русе (път I-3 ) , на територията на Община Свищов в размер на 5000,00 лв. (пет хиляди лева) и имуществени вреди в размер на 9,32 лева, ведно със законната лихва считано от 1.05.2018 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 15 000,00 лева- неимуществени вреди, като неоснователен и недоказан.
 
ОСЪЖДА ЗК “***“ с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление *** Д, представлявано от изпълнителните директори М.Г., П.Д. и Г.Г. да заплати на  Й.Н.Й. с ЕГН **********, с адрес ***  сумата 700,33лева - представляваща направени по делото разноски.
 
ОСЪЖДА Й.Н.Й. с ЕГН **********, с адрес ***  да заплати на ЗК “***“ с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление *** Д, представлявано от изпълнителните директори М.Г., П.Д. и Г.Г.  сумата 636,66 лева - представляваща направени по делото разноски.
 
Решението подлежи на обжалване  пред Великотърновския окръжен съд  в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
2 Гражданско дело No 350/2019 Делба Л.В.Б. Н.А.Л. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Разпореждане от 5.6.2019г.
Съдът
 
Р А З П О Р Е Д И :
 
На основание чл. 129 ал.3 от ГПК връща  исковата молба на Л.В.Б., чрез  адв.В.Б. против Н.А.Л. .
 
Прекратява производството по гр.д.350/2019г. по описа на СвРС.
Разпореждането за връщане подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаване на страните пред Великотърновски окръжен съд.
 
3 ЧНД No 80/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.И.Т. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 5.6.2019г.
На осн.чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ГРУПИРА наложените на А.И.Т., ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр. Сливен, наказания по НОХД № 277/2015 г. на Районен съд – Левски от една година лишаване от свобода, по НОХД № 398/2017 г. на Районен съд – Левски от осем месеца лишаване от свобода, по НОХД № 403/2017 г. на Районен съд – Левски от осем месеца лишаване от свобода и по НОХД № 335/2017 г. на Районен съд – Свищов от три години лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ едно ОБЩО наказание - най-тежкото от наложените й по тези присъди, а именно: ТРИ ГОДИНИ лишаване от свобода.
На осн. чл. 24 от НК съдът УВЕЛИЧАВА определеното общо най-тежко наказание с ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.25, ал.4 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 3 ЗИНЗС ПОСТАНОВЯВА ефективно изтърпяване на така определеното общо и увеличено наказание в размер на три години и три месеца лишаване от свобода, при първоначален ОБЩ режим.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от определеното общо и увеличено наказание в размер на три години и три месеца лишаване от свобода изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода по присъда по НОХД № 335/2017 г. по описа на Районен съд гр. Свищов, считано от 22.02.2019 г.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВТОС.
 
След влизане на определението в сила, препис от същото да се изпрати на страните, както и на Бюро "Съдимост" при Софийски районен съд за отбелязване в бюлетините за съдимост на осъденото лице.
 

Назад