Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 5.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 134/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ С.Й.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 20.5.2019г.
ПРИЗНАВА С.Й.А. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, висше образование, земеделски производител, женен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.12.2018 г. в гр. Свищов управлявал моторно превозно средство лек автомобил „Нисан Терано 2“ номер на рама ************* и с поставени регистрационни табели с инициали *****, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл. 12 и сл. от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.
 
ЕИСПП № на престъпление: ************.
 
ОСВОБОЖДАВА С.Й.А. с ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) – такса за служебно издаване на изпълнителен лист.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 3.6.2019г.
В законна сила на 5.6.2019г.

Назад