Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 6.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 441/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 6.6.2019г.
На основание чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 25, ал. 1, т.1 и т.2 и чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗДт съдът,
 
Р Е Ш И :
 
НАСТАНЯВА детето М.Т.И. с ЕГН **********, с майка Т.Д. И. с ЕГН ********** и бащата неизвестен в семейството на роднини – прародителите по майчина линия М.А.Д. с ЕГН ********** и Д.И.Д. с ЕГН **********о*** за срок до навършване на пълнолетие, като ОЗД при ДСП по настоящия адрес на детето ще проследява развитието му и промяна на обстоятелствата свързани с настаняването.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване или протест пред Великотърновския окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
Обжалването не спира изпълнението.
Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на ДСП – Свищов.
 
2 Гражданско дело No 517/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ Р.К.Ж.,
В.В.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 6.6.2019г.
На основание чл. 28, ал. 1, във вр. с чл. 25, ал. 1,т.2 и т.3 и чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗДт съдът,
Р Е Ш И :
 
НАСТАНЯВА  Ю. В. Р., ЕГН ********** с родители – майка Р.К.Ж., ЕГН  ********** и баща В.В.Р., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на А.Н.И., ЕГН ********** ***, за срок от две години, като ОЗД при ДСП по настоящия адрес на детето ще проследява развитието му и промяна на обстоятелствата свързани с настаняването.
ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, при установена нужда от Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Свищов, детето Ю. В. Р., ЕГН **********, ДА ПОЛЗВА заместваща приемна грижа, съгласно чл. 20, ал.4, т.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
Решението подлежи на обжалване или протест пред Великотърновския окръжен съд в 7 – дневен срок от връчването му на страните.
Обжалването не спира изпълнението.
Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на ДСП – Свищов.
 

Назад