Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 6.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 489/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД И.З.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 30.4.2019г.
Съдът
 
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявените  от „А.З.К.Н.П.З.“ООД , ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представляван от Р. Г. А.и Т. Я. К., чрез пълномощника юрисконсулт Н.С. против И.З.И. с ЕГН ********** *** искове с правно основание чл. 422 ал. 1 от ГПК вр. чл. 415 ал. 1 от ГПК вр. чл. 240 от ЗЗД вр. чл. 79 от ЗЗД, по чл. 422 ал. 1 от ГПК вр. чл. 415 ал. 1 от ГПК вр. чл. 92 от ЗЗД и  по чл. 422 ал. 1 от ГПК вр. чл. 415 ал. 1 от ГПК вр. чл. 86 от ЗЗД  за признаване за установено, че „А.З.К.Н.П.З.“ООД , ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** има вземане  срещу И.З.И. с ЕГН ********** *** за сумата 800 лева/осемстотин лева/ главница, 110,98 лева/сто и десет лева и деветдесет и осем стотинки/- договорна лихва за периода от 10.04.2017г. до 7.10.2017г.,331,24 лева/триста тридесет и един лева и двадесет и четири стотинки/ такса за експресно разглеждане на документи, 331,24 лева /триста тридесет и един лева и двадесет и четири стотинки/ неустойка за неизпълнение на задължение за периода от 15.03.2017г. до 7.10.2017г., 245 лева /двеста четиридесет и пет лева/ разходи и такси за извънсъдебно събиране, 60,48 лева /шестдесет лева и четиридесет и осем стотинки/– законна лихва за периода от 11.04.2017г. до 31.01.2018г., ведно със законната лихва върху главницата от 8.02.2018г. до окончателното изплащане на вземането,  за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 68от 9.02.2018 г. по ч.гр.дело № 136/2018 г. по описа на РС Свищов, като НЕОСНОВАТЕЛНИ  и НЕДОКАЗАНИ.  
 
  ОТХВЪРЛЯ претенцията н. „А.З.К.Н.П.З.“ООД , ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представляван от Р. Г. А.и Т. Я. К., чрез пълномощника юрисконсулт Н.С. за заплащане от И.З.И. с ЕГН ********** ***  на сумата от 87,58  лева – разноски за заповедното производство, за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 68 от 9.02.2018г. по ч.гр.дело №136/2018г. по описа на РС Свищов, както и за разноски за исковото производство в размер на 899,10 лева – довнесена ДТ,   юрисконсултско възнаграждение, възнаграждение на особения представител, депозит за вещо лице, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
 

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Велико Търново в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
След влизане в сила на решението, препис от същото да се приложи по ч.гр.дело № 136/2018г. по описа на РС Свищов.

В законна сила на 6.6.2019г.

Назад