Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 7.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1083/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД П.И.П. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 7.6.2019г.
Съдът
 
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предявените от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ“ЕАД, ЕИК ********, седалище и адрес на управление *** против П.И.П. с ЕГН ********** *** искове с правно основание чл. 422 ал. 1 от ГПК вр. чл. 415 ал. 1 от ГПК вр. чл. 79 от ЗЗД и чл. 422 ал. 1 от ГПК вр. чл. 415 ал. 1 от ГПК вр. чл. 86 от ЗЗД за установяване съществуването на оспореното му парично притезание, съгласно Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.дело № 767/2018 г. по описа на РС Свищов за сумата 588,79 лева /петстотин осемдесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки/ – главница – стойност на незаплатената топлинна енергия за периода от м. 04.2015г. до м. 03.2017г., 42,04 лева /четиридесет и два лева и четири стотинки/ главница – задължение за дялово разпределение, законна лихва за забава – 161,23 лева/сто шестдесет и един лева и двадесет и три стотинки/ за периода от 01.06.2015г. до 12.06.2018г., 9,96 лева /девет лева и деветдесет и шест стотинки/– лихва върху главницата задължение за дялово разпределение, ведно със законната лихва върху главницата от 18.06.2018г. до окончателното изплащане на сумите,   поради плащане.
 
  ОСЪЖДА П.И.П. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ“ЕАД, ЕИК ********, седалище и адрес на управление *** направените по делото разноски в размер на 300,00 лева /триста лева/ -  юрисконсултско възнаграждение.
 
                ОТХВЪРЛЯ претенцията на  „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СОФИЯ“ЕАД, ЕИК ********, седалище и адрес на управление *** за заплащане от П.И.П. с ЕГН ********** *** направените в заповедното производство разноски в размер на 75,00 лева /седемдесет и пет лева/, от които **,00 лева - ДТ и 50,00лева – юрисконсултско възнаграждение, поради плащане.   

 
ДЕЛОТО е разгледано и решено при участието на третото лице „Т.с.“ЕООД, ЕИК 130036512, седалище и адрес на управление ***, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ М.П.С.,  като подпомагаща страна на привлеклия го ищец по делото „Топлофикация-София“ЕАД гр. София.
 
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Велико Търново  в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
Препис от решението след влизането му в сила да се докладва по ч.гр.дело № 767/2018г. по описа на РС Свищов.
 
2 АНД No 147/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ М.П.М. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 7.6.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия М.П.М., с адрес ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.01.2019 г. в гр. Свищов, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високо рисково наркотично вещество – амфетамин по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл.З, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, както следва: обект №1 – амфетамин и с общо нетно тегло 0,670 грама на стойност 20,10 лева (двадесет лева и десет ст.) лева и обект №2 – амфетамин и с общо нетно тегло 0,782 грама на стойност 23,46 лева (двадесет и три лева и четиридесет и шест ст.) лева всичко на обща стойност 43,56 лв., като случая е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2-ро, т. 1 от НК, във вр. с чл. 73, ал. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
 
ЕИСПП № на престъпление: *****
ОСВОБОЖДАВА М.П.М., с ЕГН **********, адрес ***, от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, пр. 2-ро, т. 1 от НК, във вр. с чл. 73, ал. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, във вр. с Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса в случай на издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА М.П.М. с ЕГН **********, адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на ОД МВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО направените по разследването разноски в размер на 74,20 (седемдесет и четири лева и 20 ст.), както и 5,00 лева (пет лева) такса в случай на издаване на изпълнителен лист по сметка на РС Свищов.
 
ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението – Наркотични вещества 1 (един) бр. полиетиленово пликче съдържащо амфетамин – 0,647 грама; 1 (един) бр. полиетиленово пликче съдържащо амфетамин – 0,763 грама, изпратени в Агенция „Митници“ – София, съгласно приемателно-предавателен протокол № 61681/19.03.2019 г., като след влизане в сила на решението същите следва ДА СЕ УНИЩОЖАТ по съответния ред.
 
Веществените доказателства по делото:
ВД № 1 – Опаковка от обект № 1, надписан бял хартиен плик – опаковка от обект 1, парче хартия и тестова хартийка от полеви наркотест, запечатан с картон с надпис – изследвано в химическа лаборатория към ОДМВР – В. ТЪРНОВО, по експ./ЕС № 20-НАР/2019г.
ВД № 2 – Опаковка от обект № 2, надписан бял хартиен плик – опаковка от обект 1, парче хартия и тестова хартийка от полеви наркотест, запечатан с картон с надпис – изследвано в химическа лаборатория към ОДМВР – В. ТЪРНОВО, по експ./ЕС № 20-НАР/2019г.
ВД № 3 – Надписан бял хартиен плик, съдържащ прозрачен полиетиленов плик тип джъмпер, запечатан с картон за ВД серия А № 008772 от 24.01.2019г., след влизане в сила на решението същите следва ДА СЕ УНИЩОЖАТ.
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 11.6.2019г.
 
3 НОХД No 176/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.С.В.,
В.С.И.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Споразумение от 7.6.2019г.
На основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА окончателното съдържание на споразумението постигнато между между Р.п.С. и адв. П.Д. – адвокат от ВТАК, като защитник на обвиняемите В.С.И. с ЕГН ********** и А.С.В. с ЕГН **********, по силата на което:
 
ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.И. с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 26.03.2017 г. до 22.04.2017 г. в с. Българско Сливово, общ. Свищов, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (изкъртване на крачета на прозорец в сграда на бивше училище „Св. св. Кирил и Методий“, чрез използване на МПС - л.а. „Митсубиши Колт“ ****и след предварителен сговор с А.С.В., като случая е немаловажен, отнел чужди движими вещи на обща ст-ст 279,17лв., както следва: 1 бр.видеокасетофон „Сони“ на ст-ст 23,89, 1 бр. видео „Акай“ на ст-ст 20,39 лева, 1 бр. факсапарат „Панасоник“ на ст-ст 16,26 лв, 1 бр. касетофон и СД „Сони“ на ст-ст 16,04 лева, 1 бр. радиокасефон и СД, на ст-ст 13,81 лв., 1 бр. мултимедия “Тошиба“ на ст-ст 109лв., 2 бр. принтери „Канон“ на ст-ст 42,14 лв. 1 бр. компютър „Duron Celeron HP 1000“ на ст-ст 1 бр. интернет устройство “surecome”, със зарядно на ст-ст 11,50 лв. и зарядно устройство с черен цвят на ст-ст 2,54 лв. от владението на Р.Г.А., без съгласието на собственика – Община Свищов, с намерение противозаконно да ги присвои, като въпреки непълнолетието си е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи своите постъпки.
 
Деянието е извършено УМИШЛЕНО от обвиняемия В.С.И. с ЕГН **********, при пряк умисъл като форма на вината и съставлява престъпление по по чл. 195 ал. 1 т. 3 пр. 2-ро, т.4, пр. 1-во, т.5 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 63 ал.1 т. 3 от НК
 
ЕИСПП № на престъплението ****.
 
За това престъпление на обвиняемия В.С.И. с ЕГН ********** се налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по местния радиовъзел в село Българско Сливово.
 
Наказанието е определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ,,б“ от НК.
 
Причинените от деянието щети са възстановени.
 
Веществените доказателства – върнати в хода на досъдебното производство.
 
И С КОЕТО:
 
А.С.В. с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 26.03.2017 Г. до 22.04.2017 г. в с. Българско Сливово, общ. Свищов, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (изкъртване на крачета на прозорец в сграда на бивше училище „ Св.св. Кирил и Методий“), чрез използване на МПС -л.а. „Митсубиши Колт“ ****и след предварителен сговор с В.С.И., като случая е немаловажен, отнел чужди движими вещи на обща ст-ст 279,17лв., както следва: 1 бр.видеокасетофон „Сони“ на ст-ст 23,89, 1 бр. видео „Акай“ на ст-ст 20,39 лева, 1 бр. факсапарат „Панасоник“ на ст-ст 16,26 лв, 1 бр. касетофон и СД „Сони“ на ст-ст 16,04 лева, 1 бр. радиокасефон и СД, на ст- ст 13,81 лв., 1 бр. мултимедия“Тошиба“ на ст-ст 109лв., 2 бр. принтери „Канон“ на ст-ст 42,14 лв, 1 бр. компютър „Duron Celeron HP 1000“ на ст-ст 1 бр. интернет устройство “surecome”, със заряд но на ст-ст 11,50 лв и заряди о устройство с черен цвят на ст-ст 2,54 лв. от владението на Р.Г.А., без съгласието на собственика - Община Свищов, като въпреки непълнолетието си е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи своите постъпки.
Деянието е извършено УМИШЛЕНО от обвиняемия А.С.В. с ЕГН **********, при пряк умисъл като форма на вината и съставлява престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро, т. 4, пр. 1-во, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т.  3 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението ****.
 
За това престъпление на обвиняемия А.С.В. с ЕГН ********** се налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по местния радиовъзел в село Българско Сливово.
 
Наказанието е определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ,,б“ от НК.
Причинените от деянието щети са възстановени.
 
Веществените доказателства – върнати в хода на досъдебното производство.
 
ОСЪЖДА СТИЛЯН И.В. с ЕГН ********** ***, като бащата на А.С.В. с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на ОД НА МВР гр. Велико Търново направените разноски по делото в размер на 125.39 лева.
ОСЪЖДА В.С.И. с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на ОД НА МВР гр. Велико Търново направените разноски по делото в размер на 125.39 лева.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 07.06.2019 година присъда.

В законна сила на 7.6.2019г.
4 Гражданско дело No 140/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Ц.Д. К.Н.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 7.6.2019г.
На основание чл. 232, ал. 1 ГПК, вр. с Параграф І от ЗЗДН съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело 140/2019 г. на РС Свищов, поради оттегляне на молбата за защита от домашно насилие от А.Ц.Д..
 
ОСЪЖДА А.Ц.Д. с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на РС Свищов ДТ в размер на 25,00 лева.
 
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ВТОС.
 

Назад