Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 7.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 430/2018 Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Г.А.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Присъда от 22.5.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.А.А. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** 69, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 28.11.2017 г. до края на м. февруари 2018 г. в гр. Свищов, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил у П.П.Д. заблуждение - че иска да ползва за малко мобилен телефон Iphone с ИМЕИ *, който по това време бил заложен в „З.к.Б.“ ООД ***, като докато го ползвал незабелязано го подменил с неработеща реплика на телефон от същата марка и модел и с това причинил на „З.к.Б.“ ООД *** имотна вреда в размер на 690 /шестотин и деветдесет/ лева, поради което и на основание чл. 209 ал.1 от НК, вр. с чл. 54 от НК и чл. 36 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
ЕИСПП № на престъплението: **ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.А. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ на З.К.Б. ООД ***, представлявана от управителя П.Д. сумата от 690,00 лева, представляваща претърпени от престъплението по чл. 209, ал. 1 от НК имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 28.11.2017г. до окончателното изплащане.
 
ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.А. с ЕГН ********** със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд Свищов ДТ в размер на 50,00 лева (петдесет лева) върху уважения граждански иск, както и 5,00 лева такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд Велико Търново.

На основание чл. 310, ал. 2 от НПК ОБЯВЯВА срок за изготвяне на мотивите – 15 дневен срок от днес.

Мотиви от 5.6.2019г.
В законна сила на 7.6.2019г.
2 ЧНД No 62/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Д.Н.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 11.4.2019г.
На основание чл.306 ал.1 т.1 от НПК, вр. с чл.25, във вр. с чл.23 от НК, съдът
 
 
О П Р Е Д Е Л И :
 
 
          НАЛАГА ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ най-тежкото от наложените на Д.Н.А. с ЕГН ********** наказания, измежду   наказанието по НОХД № 227/2015 г. на РС Свищов, изменено с определение по ЧНД 399/2016 г. на ВТОС, влязло в сила на 13.12.2016 г. за деяние, извършено на 10.07.2015 г. – седем месеца и тринадесет дни лишаване от свобода при строг режим и наказанието две години лишаване от свобода при строг режим  по Присъда НОХД № 197/2018 г. на РС Свищов, влязла  в сила на 04.01.2019 г. ,  а именно ДВЕ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се търпи при СТРОГ РЕЖИМ .
 

На основание чл. 24 от НК увеличава така определеното общо наказание от две години лишаване от свобода с пет месеца лишаване от свобода, като постановява за изтърпяване наказание от две години и пет месеца лишаване от свобода, при строг режим, като искането на РП Свищов за увеличаване на определеното общо наказание до размер една година лишаване от свобода, оставя без уважение.
 
На основание чл. 25 ал. 1 вр. чл. 23 ал. 3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО към така увеличеното общо наказание лишаване от свобода за срок от две години и пет месеца наказанието глоба в размер на 700 лева, наложено по Присъда  по НОХД № 197/2018 г.на РС Свищов.
 
На основание чл. 25 ал. 2 от НК приспада от определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията по някои от групираните осъждания.
 
НАЛАГА ЗА ИЗТЪРПЯВАНЕ най-тежкото от наложените на Д.Н.А. с ЕГН ********** наказания лишаване от свобода за срок от четири месеца  по Определение за одобряване на споразумение   по НОХД № 396/2015 г. на РС Троян, в сила от 31.08.2015 г. и наказанието лишаване от свобода за срок от три месеца по Присъда по НОХД № 273/2015г. на РС Свищов, в сила от 17.09.2015г., а именно: ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да се търпи при строг режим.
 
На основание чл. 25 ал. 2 от НК ПРИСПАДА от определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията по някои от групираните осъждания.
 
        ПОСТАНОВЯВА отделно изтърпяване на определеното по НОХД № 230/2015 г. на СвРС, влязло в сила на 05.08.2015 г. за деяние извършено на 23.07.2015 г. – наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично, по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 часа годишно за срок от две години.
 

Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, от съобщението, пред Окръжен съд Велико Търново.


Резултат от въззивна инстанция: Изменя
Решение от 7.6.2019
Наказателно дело № 164/2019
На основание чл. 341, ал. 1, във вр. с чл. 337, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 334, т. 3 и чл. 333 от НПК, Великотърновският окръжен съд РЕШИ: ИЗМЕНЯ Определение № 75 от 11.04.2014 г. постановено по ЧНД № 62 по описа за 2014 година на Свищовски районен съд, като ОТМЕНЯ същото в частите му, с които на основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23, ал. з от НК е присъединено изцяло наказанието глоба в размер на 700 лева, наложено по Присъда по НОХД № 147/2013 г. на ГС Свищов, както и ОТМЕНЯ постановеното отделно изтърпяване на определеното наказание пробация по НОХД № 230/2015 г. на СвРС със следните пробационни мерки: по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от две години с явяване и подписване пред пробационен служител три пъти седмично, по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 часа годишно за срок от две години. На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията по групираните осъждания по НОХД № 227/2015 г. на СвРС, изменено с Определение по ЧНД № 344/2016 г. на ВТОС в размер на седем месеца и тринадесет дни лишаване от свобода; наказанието по НОХД № 346/2015 г. на PC Троян в размер на четири месеца лишаване от свобода и наказанието по НОХД № 273/2015 г. на PC Свищов в размер на три месеца лишаване от свобода, съобразно Определение № 50/15.03.2013 г. постановено по ЧНД № 50/2013 г. на PC Свищов, като изтърпени ИЗЦЯЛО, считано ОТ 25.01.2013 Г. ДО 17.05.2013 г., със зачетен всичко предварителен арест от 5 месеца и 13 дни, както и изтърпяната част от наказанието две години лишаване от свобода по НОХД № 147/2013 г. на PC Свищов, определена към 06.06.2014 г. на всичко изтърпени - з месеца и 13 дни. ПОТВЪРЖДАВА Определение № 75 от 11.04.2014 г. постановено по ЧНД № 62 по описа за 2014 година на Свищовски районен съд в останалите му части. Решението е окончателно.
В законна сила на 7.6.2019г.
3 АНД No 142/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.В.Ц. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 22.5.2019г.
ПРИЗНАВА А.В.Ц. – роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.04.2019 година в град Свищов управлявал лек автомобил „Ауди“ ,с номер на рама *, който не е регистриран по надлежен ред, съгласно чл. 140 от Закона за движение по пътищата и Наредба I -45/24.03.2000 година на МВР за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета теглени от тях ,и реда за предоставяне на данни за регистрираните моторни превозни средства.
 
ЕИСПП № на престъпление: **.
 
ОСВОБОЖДАВА А.В.Ц. с ЕГН **********, с адрес *** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата, в размер на 1000,00 лв. (хиляда лева), ведно с 5,00 лв. (пет лева) такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 
Решението подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес, пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.

Мотиви от 6.6.2019г.
В законна сила на 7.6.2019г.
4 НОХД No 176/2019 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ А.С.В.,
В.С.И.
Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Споразумение от 7.6.2019г.
На основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА окончателното съдържание на споразумението постигнато между между Р.п.С. и адв. П.Д. – адвокат от ВТАК, като защитник на обвиняемите В.С.И. с ЕГН ********** и А.С.В. с ЕГН **********, по силата на което:
 
ОБВИНЯЕМИЯТ В.С.И. с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 26.03.2017 г. до 22.04.2017 г. в с. Българско Сливово, общ. Свищов, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (изкъртване на крачета на прозорец в сграда на бивше училище „Св. св. Кирил и Методий“, чрез използване на МПС - л.а. „Митсубиши Колт“ ****и след предварителен сговор с А.С.В., като случая е немаловажен, отнел чужди движими вещи на обща ст-ст 279,17лв., както следва: 1 бр.видеокасетофон „Сони“ на ст-ст 23,89, 1 бр. видео „Акай“ на ст-ст 20,39 лева, 1 бр. факсапарат „Панасоник“ на ст-ст 16,26 лв, 1 бр. касетофон и СД „Сони“ на ст-ст 16,04 лева, 1 бр. радиокасефон и СД, на ст-ст 13,81 лв., 1 бр. мултимедия “Тошиба“ на ст-ст 109лв., 2 бр. принтери „Канон“ на ст-ст 42,14 лв. 1 бр. компютър „Duron Celeron HP 1000“ на ст-ст 1 бр. интернет устройство “surecome”, със зарядно на ст-ст 11,50 лв. и зарядно устройство с черен цвят на ст-ст 2,54 лв. от владението на Р.Г.А., без съгласието на собственика – Община Свищов, с намерение противозаконно да ги присвои, като въпреки непълнолетието си е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи своите постъпки.
 
Деянието е извършено УМИШЛЕНО от обвиняемия В.С.И. с ЕГН **********, при пряк умисъл като форма на вината и съставлява престъпление по по чл. 195 ал. 1 т. 3 пр. 2-ро, т.4, пр. 1-во, т.5 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл. 63 ал.1 т. 3 от НК
 
ЕИСПП № на престъплението ****.
 
За това престъпление на обвиняемия В.С.И. с ЕГН ********** се налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по местния радиовъзел в село Българско Сливово.
 
Наказанието е определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ,,б“ от НК.
 
Причинените от деянието щети са възстановени.
 
Веществените доказателства – върнати в хода на досъдебното производство.
 
И С КОЕТО:
 
А.С.В. с ЕГН ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода 26.03.2017 Г. до 22.04.2017 г. в с. Българско Сливово, общ. Свищов, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот (изкъртване на крачета на прозорец в сграда на бивше училище „ Св.св. Кирил и Методий“), чрез използване на МПС -л.а. „Митсубиши Колт“ ****и след предварителен сговор с В.С.И., като случая е немаловажен, отнел чужди движими вещи на обща ст-ст 279,17лв., както следва: 1 бр.видеокасетофон „Сони“ на ст-ст 23,89, 1 бр. видео „Акай“ на ст-ст 20,39 лева, 1 бр. факсапарат „Панасоник“ на ст-ст 16,26 лв, 1 бр. касетофон и СД „Сони“ на ст-ст 16,04 лева, 1 бр. радиокасефон и СД, на ст- ст 13,81 лв., 1 бр. мултимедия“Тошиба“ на ст-ст 109лв., 2 бр. принтери „Канон“ на ст-ст 42,14 лв, 1 бр. компютър „Duron Celeron HP 1000“ на ст-ст 1 бр. интернет устройство “surecome”, със заряд но на ст-ст 11,50 лв и заряди о устройство с черен цвят на ст-ст 2,54 лв. от владението на Р.Г.А., без съгласието на собственика - Община Свищов, като въпреки непълнолетието си е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи своите постъпки.
Деянието е извършено УМИШЛЕНО от обвиняемия А.С.В. с ЕГН **********, при пряк умисъл като форма на вината и съставлява престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро, т. 4, пр. 1-во, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т.  3 от НК.
 
ЕИСПП № на престъплението ****.
 
За това престъпление на обвиняемия А.С.В. с ЕГН ********** се налага наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по местния радиовъзел в село Българско Сливово.
 
Наказанието е определено при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. ,,б“ от НК.
Причинените от деянието щети са възстановени.
 
Веществените доказателства – върнати в хода на досъдебното производство.
 
ОСЪЖДА СТИЛЯН И.В. с ЕГН ********** ***, като бащата на А.С.В. с ЕГН ********** да ЗАПЛАТИ на ОД НА МВР гр. Велико Търново направените разноски по делото в размер на 125.39 лева.
ОСЪЖДА В.С.И. с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на ОД НА МВР гр. Велико Търново направените разноски по делото в размер на 125.39 лева.
 
Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и има последиците на влязла в сила на 07.06.2019 година присъда.

В законна сила на 7.6.2019г.

Назад