Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 10.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 601/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД С.Я.М. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 10.6.2019г.
Съдът
 
 
 
Р Е Ш И:
 
ОТХВЪРЛЯ предявения от „А.З.С.Н.В.“ ЕАД, ******, седалище и адрес на управление ***, ******, представлявано от Н.Т.С.И М.Д.Д.против С.Я.М. ЕГН ********** с постоянен адрес *** иск за признаване за установено, че същият дължи н.А.З.С.Н.В.“ ЕАД, ******, сумата в размер на 1461,87 лв., от които 648,49 лв. ( шестстотин четиридесет и осем лева и 49ст.) - главница; 60,27 лв. ( шестдесет лева и 27ст.) – договорна лихва от 26.11.2014г. до 25.04.2015 г. (падеж на последната погасителна вноска); 27,00 лв. (двадесет и седем лева и 00ст.) - такса разходи; 511,00 лева (петстотин и единадесет лева и 00ст.) – неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 26.12.2014г. до 25.04.2015 г.. ( падеж на последна погасителна вноска); 215,11 лева (двеста и петнадесет лева и 11ст.) – обезщетение за забава за периода от 27.11.2014 г. до датата на подаване на заявлението – 29.09.2017г.; законна лихва от подаване на заявлението – 29.09.2017 г. до окончателното изплащане на задължението, като неоснователен.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Велико Търново, в двуседмичен срок, от съобщаването му на страните.
 
2 Гражданско дело No 877/2018 Искове по КЗ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРО ИНС АД Л.Х.А. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 10.6.2019г.
Съдът

Р Е Ш И :

 
ОТХВЪРЛЯ предявения от „З.Д.Е.“АД, ЕИК *******, седалище и адрес на управление ***, представляван от изпълнителните директори Й.Ц.и Р.Б., чрез пълномощника юрисконсулт И. против Л.Х.А. с ЕГН ********** *** иск с правно оснавание чл. 500 ал. 1 т. 3 от КЗ  за сумата 1020,00 лева, от които 1000 лева /хиляда лева/ –равностойност на изплатено застрахователно обезщетение на пострадала М.А.К., както и 20,00 лева обичайни разноски ,сторени за неговото пределяне,  ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на делото до изплащане на сумата, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.
 
 
 ОСЪЖДА „З.Д.Е.“АД, ЕИК *******, седалище и адрес на управление ***, представляван от изпълнителните директори Й.Ц.и Р.Б. ДА ЗАПЛАТИ на Л.Х.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 350,00 лева– заплатено адвокатско възнаграждение.
 
Решението подлежи на обжалване пред Великотърновски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването на страните.
 
3 Гражданско дело No 942/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.И.Х. ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "КАЛИНА МАЛИНА" Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 10.6.2019г.
Съдът
 
 
Р Е Ш И :
 
 
ОСЪЖДА Детска градина „*****“, ЕИК *****, гр.Свищов, ул.“*****“№**, представлявана от Директора В.Г.Е. да заплати Б.И.Х. с ЕГН **********, с адрес *** в качеството й на майка и законен представител на малолетния К.И.Х. с ЕГН **********, сумата от 3000 лв. (три хиляди лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди, за претърпени болки и страдания от К.И.Х., довели до увреждане на здравето му в резултат на незаконно бездействие на персонала на детската градина при инцидент, случил се на 21.05.2018 г.; сумата от 1440 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева) - обезщетение за имуществени вреди, съставляващи изплатена цена на операцията на детето от нараняването, като отхвърля иска за неимуществени вреди над сумата от 3000 лв. до пълния размер от **000 лв., като неоснователен.
ОСЪЖДА Детска градина „*****“, ЕИК *****, гр.Свищов, ул.“*****“№**, представлявана от Директора В.Г.Е. да заплати на Б.И.Х. с ЕГН **********, с адрес *** в качеството й на майка и законен представител на малолетния К.И.Х. с ЕГН ********** сумата от 1438,96 лв. (хиляда четиристотин тридесет и осем лева и 96 стотинки) за разноски в производството, съразмерно на уважената част от иска и на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК.
ОСЪЖДА Б.И.Х. с ЕГН **********, с адрес *** в качеството й на майка и законен представител на малолетния К.И.Х. с ЕГН ********** да заплати на Детска градина „*****“, ЕИК *****, гр.Свищов, ул.“*****“№**, представлявана от Директора В.Г.Е., на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, сумата 646,15лв. (шестстотин четиридесет и шест лева и 15 стотинки) за направени разноски по делото, съразмерно на отхвърлената част от иска.
 
Решението може да се обжалва пред Окръжен съд Велико Търново в двуседмичен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.
 
4 Гражданско дело No 573/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Г.К.,
М.С.З.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 10.6.2019г.
Съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между К.Г.К. с ЕГН **********, с адрес *** и М.С.З. с ЕГН **********, с адрес ***, сключен с акт № ********  на Община Свищов.

  УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва:
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО:
Местоживеенето на детето М. М.С. с ЕГН ********** се определя при майката К.Г.К., на адреса на майката в с.****, общ.Свищов, ул.“****, като при промяна на адреса местоживеенето ще бъде на новия адрес на майката.
 
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето М. М.С. с ЕГН ********** на майката К.Г.К..
 
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: За бащата М.С.З.  се определя следният режим на лични контакти с детето М. М.С. : ще взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10 часа в събота до 16 часа в неделя, като взема и връща детето от и на адреса на майката; всяка четна година ще взема детето за коледните и новогодишни празници , както и по един месец през лятото, който не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.
 
ИЗДРЪЖКАТА- М.С.З.   с ЕГН **********, като баща ще заплаща на К.Г.К. с ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител на М. М.С. с ЕГН **********  ежемесечна издръжка в размер на 200,00 /двеста / лева, считано от 10.06.2019г. до настъпването на законоустановени причини за изменение или за прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, която сума ще превежда по банков път на сметка на майката.
М.С.З.   с ЕГН **********, като баща се задължава да открие влогова банкова сметка *** ********** в избрана от него банка на територията на Федерална Република Германия, като внася ежемесечно влог в размер на еквивалент на 200,00лева, считано от 1.09.2019г.
 
Молителите не си дължат издръжка един на друг.
 
 
ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- находящо се в с.****, общ.Свищов, ул.“****се предоставя за ползване на К.Г.К..
     
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
Молителите заявяват, че по време на брака не са  придобили недвижими имоти.
Движимите вещи, придобити по време на брака са поделили помежду им извънсъдебно, като същите декларират, че нямат претенции един спрямо друг по отношение на тези вещи.
 Молителите заявяват, че не притежават влогове в банки, придобити с общи средства по време на брака, не са регистрирани като еднолични търговци и не са съдружници или акционери в търговски дружества.
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име К.
 Молителите заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички, произтичащи от прекратяването на брака им, въпроси, съгласно чл.51 от СК.

ОСЪЖДА М.С.З.   с ЕГН **********, с адрес *** да заплати допълнителна ДТ-20,00 лв., ДТ върху определената издръжка- 144,00 лева, както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА К.Г.К. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати допълнителна ДТ -10,00 лв., както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 10.6.2019г.

Назад