Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 10.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 573/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Г.К.,
М.С.З.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 10.6.2019г.
Съдът

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между К.Г.К. с ЕГН **********, с адрес *** и М.С.З. с ЕГН **********, с адрес ***, сключен с акт № ********  на Община Свищов.

  УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва:
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО:
Местоживеенето на детето М. М.С. с ЕГН ********** се определя при майката К.Г.К., на адреса на майката в с.****, общ.Свищов, ул.“****, като при промяна на адреса местоживеенето ще бъде на новия адрес на майката.
 
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на детето М. М.С. с ЕГН ********** на майката К.Г.К..
 
РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ: За бащата М.С.З.  се определя следният режим на лични контакти с детето М. М.С. : ще взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10 часа в събота до 16 часа в неделя, като взема и връща детето от и на адреса на майката; всяка четна година ще взема детето за коледните и новогодишни празници , както и по един месец през лятото, който не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.
 
ИЗДРЪЖКАТА- М.С.З.   с ЕГН **********, като баща ще заплаща на К.Г.К. с ЕГН **********, в качеството и на майка и законен представител на М. М.С. с ЕГН **********  ежемесечна издръжка в размер на 200,00 /двеста / лева, считано от 10.06.2019г. до настъпването на законоустановени причини за изменение или за прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, която сума ще превежда по банков път на сметка на майката.
М.С.З.   с ЕГН **********, като баща се задължава да открие влогова банкова сметка *** ********** в избрана от него банка на територията на Федерална Република Германия, като внася ежемесечно влог в размер на еквивалент на 200,00лева, считано от 1.09.2019г.
 
Молителите не си дължат издръжка един на друг.
 
 
ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- находящо се в с.****, общ.Свищов, ул.“****се предоставя за ползване на К.Г.К..
     
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
Молителите заявяват, че по време на брака не са  придобили недвижими имоти.
Движимите вещи, придобити по време на брака са поделили помежду им извънсъдебно, като същите декларират, че нямат претенции един спрямо друг по отношение на тези вещи.
 Молителите заявяват, че не притежават влогове в банки, придобити с общи средства по време на брака, не са регистрирани като еднолични търговци и не са съдружници или акционери в търговски дружества.
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име К.
 Молителите заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички, произтичащи от прекратяването на брака им, въпроси, съгласно чл.51 от СК.

ОСЪЖДА М.С.З.   с ЕГН **********, с адрес *** да заплати допълнителна ДТ-20,00 лв., ДТ върху определената издръжка- 144,00 лева, както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА К.Г.К. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати допълнителна ДТ -10,00 лв., както и 5,00 лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 10.6.2019г.
2 АНД No 73/2019 КАТ И.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - СВИЩОВ Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 17.4.2019г.
Съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 73/2019 г. по описа на Районен съд – Свищов поради недопустимост на жалбата (подадена след срока за обжалване).
 
Определението подлежи на обжалване пред Административен съд – Велико Търново в 15-дневен срок от днес.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.6.2019
Административно дело № 10156/2019
На основание чл. 235, ал. 1 от АПК Великотърновският административен съд, трети касационен състав О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 17.04.2019 г. по АНД № 73/2019 г. на Районен съд – гр. Свищов, с което е оставено без уважение искането на И.М.А. за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление /НП/ № 18-0352-001945/03.01.2019 г. на началника на РУ на МВР – Свищов. ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 17.04.2019 г. по АНД № 73/2019 г. на Районен съд – гр. Свищов, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2019г.
3 Гражданско дело No 626/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие И.П.П. П.И.П.,
Е.Ц.П.,
Ц.П.П.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 19.2.2019г.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за защита от домашното насилие съдът
 
Р Е Ш И:
 
ЗАДЪЛЖАВА Е.Ц.П. с ЕГН ********** с адрес *** ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване на домашно насилие спрямо И.П.П. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН.
 
На основание чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗЗДН ЗАБРАНЯВА на Е.Ц.П. с ЕГН ********** с адрес *** да приближава И.П.П. с ЕГН **********, жилището, в което живее в гр. Свищов, ул. ****, както и местата за социалните му контакти и отдих, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
 
ОСЪЖДА Е.Ц.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати ГЛОБА на основание чл. 5, ал. 4 от ЗЗДН в размер на 200,00 лева (двеста лева), която да заплати по сметка на Районен съд Свищов, както и 5,00 лева – ДТ, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА Е.Ц.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати ДТ в размер на по 25,00 лева по сметка на РС Свищов, както и 5,00 лева – такса в случай на издаване на изпълнителен лист.
 
ПРЕДУПРЕЖДАВА Е.Ц.П. с ЕГН ********** с адрес ***, че при неизпълнение на тази заповед, ще бъде подведена под наказателна отговорност.
 
Въз основа на решението да се издаде заповед за защита, която подлежи на незабавно изпълнение.
 
В заповедта за защита да бъдат вписани последиците от неизпълнението, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗЗДН, а именно при неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган констатирал нарушението задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.
 
ПРЕПИСИ от заповедта и от решението, да се връчат на нарушителя Е.Ц.П. с ЕГН ********** с адрес ***, на И.П.П. с ЕГН ********** с адрес *** и н.Р.н.М.С. за сведение и изпълнение.
 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за защита от домашно насилие от И.П.П. против Е.Ц.П. в останалата ѝ част, като неоснователна.
 
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖНЕИЕ молбата за защита от домашно насилие от И.П.П. против Ц.П.П., като неоснователна.
 
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд Велико Търново, чрез Районен съд Свищов.
 
Обжалването на решението не спира действието на издадената заповед.


Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.6.2019
Гражданско дело № 359/2019
Великотърновският окръжен съд РЕШИ: ОТМЕНЯ Решение от 19.02.2019г., постановено по гр.дело № 626/2018г. по описа на Районен съд-Свищов, в частта, в която на Е.Ц.П., ЕГН ф **********, с адрес *** са наложени мерки по чл. 5 ал. 1 т. 1 и т.З от ЗЗДН, както и глоба по чл.5 ал.4 от ЗЗДН, в частта, в която е постановено издаване на заповед за защита срещу Е.Ц.П. и същата е осъдена да заплати дължимата държавна такса по делото в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лв., като ВМЕСТО него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ молбата на И.П.П., ЕГН **********, с адрес *** за издаване на заповед за защита срещу Е.Ц.П., ЕГН **********, с адрес *** за осъществен от нея акт на домашно насилие на 11.06.2018г., като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОТМЕНЯ издадената Заповед за защита № 2/19.02.2019г. по гр.дело № 626/2018г. по описа на Районен съд-Свищов. ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 19.02.2019г., постановено по гр.дело № 626/2018г. по описа на Районен съд-Свищов, в останалата му обжалвана част. ОСЪЖДА И.П.П., ЕГН **********, с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ВТОС дължимите държавни такси в общ размер от 37.50 /тридесет и седем лева и петдесет стотинки/ лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.6.2019г.

Назад