Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 11.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 930/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Н.А.Г. И.Р.И. Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 11.6.2019г.
Съдът
 
РЕШИ:
 
ОСЪЖДА И.Р.И. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на  Н.А.Г. с ЕГН **********, с адрес ***  на основание чл. 45 от ЗЗД  обезщетение за претърпени неимуществени вреди от причинена средна телесна повреда на 2.10.2016г. в размер на 6 000,00 лв. (шест хиляди лева) и имуществени вреди в размер на 850,00 лева, ведно със законната лихва считано от 2.10.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 15 000,00 лева- неимуществени вреди, като неоснователен и недоказан.
 
ОСЪЖДА И.Р.И. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на  Н.А.Г. с ЕГН **********, с адрес ***  сумата 563,99 лева - представляваща направени по делото разноски.
 
ОСЪЖДА Н.А.Г. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на  И.Р.И. с ЕГН **********, с адрес *** сумата 567,82 лева - представляваща направени по делото разноски.
 
Решението подлежи на обжалване  пред Великотърновския окръжен съд  в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 

Назад