Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 11.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 197/2018 Делба В.Б.Й. С.Ж.Г.,
Б.Б.К.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 13.5.2019г.
Съдът
 
 
Р Е Ш И :
 
ДОПУСКА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЛБА МЕЖДУ В.Б.Й., ЕГН **********,*** и Б.Б.К., ЕГН **********,***  на следния недвижим имот: ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от сутеренен етаж – килер, механа, укритие и коридор, със застроена площ от 40,10 (четиридесет кв.м. и десет кв.см.); първи етаж – дневна , кухня, столова, баня, тоалетна и коридор с площ от 57,10 (петдесет и седем кв.м. и десет кв.см.); втори етаж – две спални, хол и две тераси, със застроена площ от 55,7, кв.м. (петдесет кв.м. и седемдесет кв.см.); таванско помещение с площ от 9,80 кв.м. (девет кв.м. и осемдесет кв.см.); 2. ТЪРГОВСКА СГРАДА – кафе –аператив –масивна с площ от 31 (тридесет и един кв.м.), всички постройки застроени чрез отстъпено право на строеж върху държавно дворно място от 1000 (хиляда кв.м.), съставляващо парцел ІХ (римско девет) в квартал 5 (пети) по регулационния план на с.Ореш, община Свищов, при граници: от две страни –улици, П. И. И., Б.Б.К., а съгласно актуална скица от изток и запад – улици, север – УПИ Х и юг – УПИ VІІ.
ДЕЛБАТА СЕ ДОПУСКА при следните права: 1/6 /една шеста/ идеална част за В.Б.Й., ЕГН **********,  5/6 /пет шести/ идеална част за Б.Б.К., ЕГН **********.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Б.Й., ЕГН ********** срещу Б.Б.К., ЕГН ********** иск за делба на правото на собственост върху СТОПАНСКА СГРАДА с площ от 40 (четиридесет кв.м.), застроена чрез отстъпено право на строеж върху държавно дворно място от 1000 (хиляда кв.м.), съставляващо парцел ІХ (римско девет) в квартал 5 (пети) по регулационния план на с.Ореш, община Свищов, при граници: от две страни –улици, П. И. И., Б.Б.К., а съгласно актуална скица от изток и запад – улици, север – УПИ Х и юг – УПИ VІІ.
ОСЪЖДА В.Б.Й., ЕГН ********** да заплати на С.Ж.Г., ЕГН ********** сумата от 600 лева, представляващи разноски по делото за адвокат.
 
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Велико Търново в двуседмичен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

В законна сила на 11.6.2019г.

Назад