Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 12.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1212/2017 Искове за развод и недействителност на брака А.К.М. А.Е. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.6.2019г.
На основание чл. 49, ал. 1 от СК, съдът
 
 
Р Е Ш И :
 
ПРЕКРАТЯВА с развод брака между А.К.М., ЕГН **********,*** и А.Е. от Турция, роден на ***г., сключен на *******, за което е издаден акт за сключен граждански брак №********** на Столична община, р-н Средец, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН по вина на А.Е..

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на роденото от брака дете E. А.Е., ЕГН ********** на адреса на майката А.К.М., ЕГН ********** ***.
 
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права над малолетното дете E. А.Е., ЕГН **********  на майката А.К.М., ЕГН **********.
 
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата А.Е. от Турция, роден на ***г. с малолетното дете E. А.Е., ЕГН **********, както следва: всяка първа неделя от месеца от 11,00ч. до 12,00ч. в присъствието на майката или посечен от нея друг родственик на детето.
 
ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата А.К.М., ЕГН ********** да продължи да носи фамилно име М.
 
ОСЪЖДА А.Е. от Турция, роден на ***г. без постоянен и настоящ адрес в България ДА ЗАПЛАЩА на А.К.М., ЕГН **********, в качеството ѝ на майка и законен представител на малолетното дете E. А.Е., ЕГН **********, месечна издръжка за децата в размер на 140, 00 (сто и четиридесет) лева, считано от дата на предявяване на иска – 20.11.2017 г. до настъпването на законоустановени причини за изменението или прекратяването ѝ, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане на дължимата сума.
 
ОСЪЖДА А.Е. от Турция, роден на ***г.  да заплати по сметка на Свищовския районен съд държавна такса в размер на 50 (петдесет) лв., държавна такса за присъдената издръжка в размер на 201,60 лв.( двеста и един лева и 60ст.), 600,00 лв. (шестстотин лева) за възнаграждение на особен представител, както и 5 (пет) лв. – такса за издаване на изпълнителен лист.
 
ОСЪЖДА А.Е. от Турция, роден на ***г. да заплати на А.К.М., ЕГН ********** *** сумата от 20,00 лв. (двадесет лева) разноски за обнародване в ДВ.
 
ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на Решението, на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК в ЧАСТТА за ПРИСЪДЕНАТА ИЗДРЪЖКА.
 
Решението подлежи на обжалване чрез Свищовския районен съд пред Великотърновския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
 
2 Гражданско дело No 402/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Е.И.,
И.С.И.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.6.2019г.
На основание чл.50 и чл.51 от Семейния кодекс, съдът
 
Р Е Ш И:
 
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между Н.Е.И., ЕГН ********** с адрес *** и И.С.И., ЕГН **********, с адрес ***,  сключен на ****** с акт за граждански брак № ****** на Община Свищов.
 
УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, както следва:
 
МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО:
Местоживеенето на малолетното дете И. И.С., ЕГН ********** ще бъде на адреса на майката Н.Е.И., ЕГН **********, като при промяна на адреса на майката, новият адрес на местоживеене на детето ще бъде на новия адрес на майката със задължение на майката да уведоми писмено бащата за новото местоживеене на детето в седмодневен срок от промяната на адреса ѝ.
 
УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И РЕЖИМ ЗА ЛИЧНИ КОНТАКТИ С НЕНАВЪРШИЛОТО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ:
 
Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете И. И.С., ЕГН ********** се предоставят на майката Н.Е.И., ЕГН **********.
 
Бащата И.С.И., ЕГН ********** ще има следния режим на лични отношения с малолетното дете И. И.С., ЕГН **********:
-да взема детето И. И.С. при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, като детето И. И.С. ще пребивава при него на адреса на прародителя на детето А.Ц.А. в град Свищов, на ***********, предвид изградени доверителни отношения на детето с нея и битовите условия на адреса, които са много добри, са му познати и като детето ще бъде вземано от адреса на майката в събота от неговия прародител А.Ц.А. и ще бъде връщано на адреса на майката от бащата;
-да взема при себе си детето И. И.С. от първи до двадесети август на всяка текуща година;
-да взема детето И. И.С. с преспиване при себе си във всяка четна година през Коледната учебна ваканция, от 10,00 часа на 24 декември до 10,00 часа на 26 декември и прекарва с детето И. И.С. празниците Бъдни вечер и Коледа, а във всяка нечетна година да взема при себе си детето И. И.С. от 10,00 часа на 31 декември до 18,00 часа на първи януари и прекарва с детето ни празника Нова година.
- както и да взема детето И. И.С. при себе си с преспиване на посочения адрес на деня, следващ рождения ден на детето - т.е. пети януари и за рождения ден на бащата - четвърти февруари, като ако тези дни са работни, да води на следващия ден детето И. И.С. в детската градина, а след навършване на седемгодишна възраст- в посещаваното от него училище.
-както и във всеки друг случай, когато детето И. И.С. пожелае това и като условията на конкретния контакт ще бъдат уговаряни между родителите.
 
ИЗДРЪЖКА НА НЕНАВЪРШИЛОТО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ:
 
И.С.И., с ЕГН **********, като баща ще заплаща месечна издръжка на малолетното дете И. И.С., роден на *** г., чрез неговата майка и законен представител Н.Е.И., е ЕГН **********, в размер на 160 лв. (сто и шестдесет лева), считано от датата на завеждане на делото, до настъпването на установени в закона причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна издръжка, от датата на забавата до датата на нейното заплащане.
 
 ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:
 
Семейното жилище в гр.Свищов, ***************** се предоставя за ползване на Н.Е.И., ЕГН **********.
 
ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:
Страните се съгласяват, че не дължат издръжка помежду си.
 
ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД РАЗВОДА:
След прекратяване на брака жената ще носи предбрачното си фамилно име – Л.
 
ОСЪЖДА Н.Е.И., ЕГН ********** да заплати допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7,50лв., както и 5лв. държавна такса за издаване на изпълнителен лист.
ОСЪЖДА И.С.И., ЕГН ********** да заплати допълнителна държавна такса по допускане на развода в размер на 7,50лв., държавна такса за присъдената издръжка в размер на 115,2лв.(сто и петнадесет лева и 20ст.), както и 5лв.(пет лева) държавна такса за издаване на изпълнителен лист.
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 12.6.2019г.
3 НОХД No 82/2019 Неплащане на издръжка РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ Ш.М.Ю. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Присъда от 12.6.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ш.М.Ю. – роден на *** ***, община Свищов, ****, българин, български гражданин, с начално образование, разведен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от м. януари 2011 г. до м. януари 2018 г. включително в гр. Свищов, като осъден с решение по Гражданско дело № 69/2003 г. на Районен съд – Свищов, влязло в сила на 17.08.2003 г. да издържа малолетното си дете Д.Ш.Ю. – родена на *** г., като плаща на Е. Х. в качеството ѝ на майка и законен представител месечна издръжка в размер на 50,00 (петдесет) лева, считано от влизане в сила на съдебното решение съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 86 месечни вноски в размер на по 50,00 лева всяка на обща стойност 4 300 лева, поради което и на основание чл. 183, ал. 1 от НК, вр. с чл. 54 от НК и чл. 36 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
 
На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 
ЕИСПП № на престъплението: ***
 
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Велико Търново.

На основание чл. 310, ал. 2 от НПК ОБЯВЯВА срок за изготвяне на мотивите – 15 дневен срок от днес.

Мотиви от 27.6.2019г.
 

Назад