Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 12.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 402/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Е.И.,
И.С.И.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 12.6.2019г.
В законна сила на 12.6.2019г.
2 ЧНД No 38/2019 Производство по чл. 243 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ,
В.К.Г.,
Г.И.Г.
  Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Определение от 26.3.2019г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.6.2019
Наказателно дело № 171/2019
На основание чл. 243, ал. 8 НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПОТВЪРЖДАВА Определение № 65/26.03.2019 г., постановено по ЧНД № 38/2019 г. на Районен съд - Свищов като правилно и законосъобразно. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 12.6.2019г.

Назад