Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 13.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1013/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД М.Н.М. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.6.2019г.
Съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ  предявения от „К.с.и п.“ЕООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Т.Т.–управител против М.Н.М. с ЕГН ********** *** иск по чл. 422 ГПК вр. чл. 415 ал. 1 от ГПК вр. чл. 79 от ЗЗД за признаване установено, че  „К.с.и п.“ЕООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление *** има вземане от М.Н.М. с ЕГН ********** *** за сумата 498,06  лева/четиристотин деветдесет и осем лева и шест стотинки/  главница, ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 11.07.2018г. до окончателното изплащане на вземането, предмет на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 405 от 11.07.2018г. по ч.гр.дело № 713/2018г. на СвРС, като неоснователен и недоказан.
 
ОТХВЪРЛЯ  предявения от „К.с.и п.“ЕООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявано от Т.Т.–управител против М.Н.М. с ЕГН ********** *** за признаване установено, че „К.с.и п.“ЕООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление *** има вземане от М.Н.М. с ЕГН ********** *** за сумата 104,99 лева /сто и четири лева и деветдесет и девет стотинки/ - лихва, предмет на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 405 от 11.07.2018г. по ч.гр.дело № 713/2018г. на СвРС, като неоснователен и недоказан.
 
 
           Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Велико Търново в двуседмичен срок от връчването му на страните. 
 
Препис от решението след влизането му в сила да се докладва по ч.гр.дело № 713/2018 г. по описа на РС Свищов.
 

Назад