Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 13.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 276/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Ц.Г.Ц.,
Р.Н.Х.,
А.Ф.С.
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 13.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
2 Гражданско дело No 753/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.Б.К. Х.А.Л. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 16.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
3 Гражданско дело No 79/2019 Искове за развод и недействителност на брака Г.М.И. Т.М.И. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 9.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.
4 Гражданско дело No 334/2019 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.СВИЩОВ Л.П.Т.,
А.В.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СВИЩОВ
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 9.5.2019г.
В законна сила на 13.6.2019г.

Назад