Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 14.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 66/2019 Искове за трудово възнаграждение А.А.А. ПК НАПРЕДЪК Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 14.6.2019г.
На основание чл. 239 ал.1 от ГПК, съдът
 
Р Е Ш И :

ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на А.А.А. с ЕГН ********** *** сумата 1127,66 лева /хиляда сто двадесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/ - главница – представляваща нетен размер на неизплатено трудово възнаграждение за периода месец август  2018г. до м. октомври 2018г. включително, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.01.2019г. - датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на А.А.А. с ЕГН ********** *** сумата 428,75 лева/четиристотин двадесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки/ - обезщетение по чл. 222 ал. 1 КТ /нетен размер/.
 
ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на А.А.А. с ЕГН ********** *** сумата 799,89 лева/седемстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки/ - обезщетение по чл. 224 ал. 1 КТ /нетен размер/ за неизползван платен годишен отпуск за 2017 и 2018 година в размер на 36 работни дни.
 
ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на А.А.А. с ЕГН ********** *** сумата 26,53 лева /двадесет и шест лева и петдесет и три стотинки/ - обезщетение за забава върху неизплатено трудово възнаграждение за периода до завеждане на делото, сумата 6,19 лева /шест лева и деветнадесет стотинки/ обезщетение за забава върху дължимото обезщетение по чл. 222 КТ за периода 01.12.2018г. до 21.01.2019г. , сумата 11,56 лева/единадесет лева и петдесет и шест стотинки/ – обезщетение за забава върху обезщетението по чл. 224 ал.1 КТ за периода 01.12.2018г. до 21.01.2019г..
 
 
ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на А.А.А. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 400,00 лева/четиристотин лева /– заплатено адвокатско  възнаграждение за процесуално представителство по делото.
 
 ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. на основание чл. 78, ал. 6 ГПК да заплати на РС Свищов ДТ  по иска по чл. 128, т. 2 КТ – 50,00 лева, ДТ по иска по чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 128, т. 2 КТ – 50,00 лева; ДТ по иска по чл. 222 ал. 1 КТ – 50,00 лева, ДТ по иска по чл. 86 ЗЗД вр. чл. 222 КТ – 50,00 лева; ДТ по иска по чл. 224, ал. 1 КТ – 50,00 лева, ДТ по иска по чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 224 КТ – 50,00 лева или общо 300,00 лева, както и 120,00 – възнаграждение на вещо лице, както и  5,00 лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 14.6.2019г.
2 Гражданско дело No 68/2019 Искове за трудово възнаграждение С.Ц.И. ПК НАПРЕДЪК Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 14.6.2019г.
На основание чл. 239 ал.1 от ГПК, съдът
 
Р Е Ш И :

ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на С.Ц.И. с ЕГН ********** *** сумата 1418,86 лева /хиляда четиристотин и осемнадесет лева и осемдесет и шест стотинки/ - главница – представляваща нетен размер на неизплатено трудово възнаграждение за периода месец юли 2018г. до м. октомври 2018г. включително, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 21.01.2019г. - датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на С.Ц.И. с ЕГН ********** *** сумата 494,06 лева/четиристотин деветдесет и четири лева и шест стотинки/ - обезщетение по чл. 222 ал. 1 КТ /нетен размер/.
 
ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на С.Ц.И. с ЕГН ********** *** сумата 839,26 лева/осемстотин тридесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/ - обезщетение по чл. 224 ал. 1 КТ /нетен размер/.
 
ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на С.Ц.И. с ЕГН ********** *** сумата 44,03 лева /четиридесет и четири лева и три стотинки/ - обезщетение за забава върху неизплатено трудово възнаграждение за периода до завеждане на делото, сумата 7,13 лева обезщетение за забава върху дължимото обезщетение по чл. 222 КТ за периода 01.12.2018г. до 21.01.2019г. , сумата 12,13 лева – обезщетение за забава върху обезщетението по чл. 224 ал.1 КТ за периода 01.12.2018г. до 21.01.2019г..
 
 
ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. да заплати на С.Ц.И. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 440,00 лева/четиристотин и четиридесет лева /– заплатено адвокатско  възнаграждение за процесуално представителство по делото.
 
 ОСЪЖДА П. „Н.“ , ЕИК *, седалище и адрес на управление ***, представлявана от Председателя П.Й.Р. на основание чл. 78, ал. 6 ГПК да заплати на РС Свищов ДТ  по иска по чл. 128, т. 2 КТ – 56,74 лева, ДТ по иска по чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 128, т. 2 КТ – 50,00 лева; ДТ по иска по чл. 222 ал. 1 КТ – 50,00 лева, ДТ по иска по чл. 86 ЗЗД вр. чл. 222 КТ – 50,00 лева; ДТ по иска по чл. 224, ал. 1 КТ – 50,00 лева, ДТ по иска по чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 224 КТ – 50,00 лева или общо 306,74 лева, както и 120,00 – възнаграждение на вещо лице, както и  5,00 лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист
 
Решението не подлежи на обжалване.
 
Препис от решението да бъде връчен на ответника, който при наличието на основанията по чл. 240, ал. 1 ГПК има право да търси неговата отмяна.

В законна сила на 14.6.2019г.
3 Гражданско дело No 555/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.Я.,
Д.М.Я.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 14.6.2019г.
Съдът
 
Р Е Ш И :
 
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие брака между К.И.Я. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Д.М.Я. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ,  сключен с  акт № ******** на Община Сливен.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между тях споразумение, както следва:
 
Молителите не си дължат издръжка един на друг.

 
ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ- находящо се в с.*се предоставя на К.И.Я..
     
ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:
 
 
Страните заявяват, че придобитите по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно.
 
         Молителите заявяват, че нямат влогове и депозити в левове и валута ,придобити в резултат на съвместен принос, като влоговете и кредитите остават за този , на името на когото са разкрити.
 
 Молителите не са регистрирани като едноличен търговец и нямат дялове и акции от търговски дружества.
След прекратяване на брака жената ще носи брачното си фамилно име Я.
Молителите заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички, произтичащи от прекратяването на брака им, въпроси, съгласно чл.51 от СК.
 
ОСЪЖДА К.И.Я. с ЕГН **********, с постоянен адрес *** да заплати допълнителна ДТ - 15,00 лв., както и  5,00лв.-такса за издаване на изпълнителен лист.
 
 
Решението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 14.6.2019г.
4 АНД No 83/2019 КАТ Н.З.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 14.6.2019г.
Съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18-0352-001593/16.11.2018 г. на Началник РУП към ОДМВР В.Търново, РУ Свищов, с което на Н.З.Б. с ЕГН **********, с адрес *** за нарушение на чл.140 ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175 ал.3 пр.1 от ЗДвП е наложено наказание -глоба в размер на 200,00 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение на чл.100 ал.1 от ЗДвП, на основание чл.183 ал.1 пр.1 от ЗДвП –глоба 10,00 лева и за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП, на основание чл.183 ал.1 пр.2 от ЗДвП –глоба 10,00 лева , за това че в гр.Свищов , по ул.“33-ти Свищовски полк“ до магазин „Хускварна“  управлява специализирана машина ****, която не е регистрирана по надлежния ред и без поставена регистрационна табела на определеното от закона място.Водачът не носи СУМПС и контролен талон към него, като незаконосъобразно.
 
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Велико Търново  в 14 дневен срок от съобщаването.
 
5 АНД No 109/2019 ИААА И.И.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.6.2019г.
На основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът
Р Е Ш И:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №24-0000049/21.02.2019г. на Началник на ОО ААгр. В.Търново, с което на И.И.И. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „ГЛОБА“ на основание чл. 93 б, ал. 7, т. 3 от ЗАПр в размер на 1500лв. за извършено нарушение на чл.8, § 2, изр. 2 от Регламент 561/06г. във вр. с чл. 4, б. "ж", второ тире и с чл. 78, ал.1, т.1 от ЗАвПр, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщението пред Административен съд –Велико Търново.
 
6 АНД No 136/2019 КАТ Б.В.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - СВИЩОВ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 14.6.2019г.
Съдът

Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19-0352-000309/5.03.2019 г. на Началник РУП към ОДМВР В.Търново, РУ Свищов,с което на Б.В.Ж. с ЕГН ********** , с адрес *** за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП на основание чл.183 ал.3 т.6 е наложена глоба 30,00лева и за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП му е наложено наказание -глоба в размер на 50,00 лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за това че на 23.02.2019г. ,около 11,10ч. в община Свищов на път 1 клас №ГП1-3, км.25+825 в посока гр.Плевен, като водач на МПС – л.а.“Мерцедес С 180“ с рег.№ ******,собственост на Й. И. К. от гр.Л., управлява като извършва маневра изпреварване в зоната на действие на пътен знак В24, като при подаден сигнал със стоп-палка по образец от служител на МВР и ясно възприет от водача ,не спира плавно в най-дясната част на платното за движение на посоченото място и продължава движението си направо и увеличава скоростта си, като законосъобразно.
 
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Велико Търново  в 14 дневен срок от съобщаването.
 
7 Гражданско дело No 1018/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Б.Г.Б.,
Я.В.Я.,
Г.Б.Д.,
М.В.Я.
Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Решение от 14.6.2019г.
На основание чл. 247, ал. 1 от ГПК, съдът.
Р Е Ш И :
 
ОТХВЪРЛЯ молбата на „Е.М.” ЕООД, *** за допускане поправка на очевидна фактическа грешка допусната в диспозитива на постановеното Решение № 109 от 03.05.2019г., по гр. д. №1018/2018г.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в двуседмичен срок от съобщаването на страните.
На „Е.М.” ЕООД, *** да се изпрати съобщение, че може с молба до съда да иска връщане на надвенесената сума за държавна такса.
 

Назад