Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 14.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 954/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОМУНАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДРЪЖКА ЕООД Е.Д.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 25.4.2019г.
В законна сила на 14.6.2019г.
2 Гражданско дело No 66/2019 Искове за трудово възнаграждение А.А.А. ПК НАПРЕДЪК Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 14.6.2019г.
3 Гражданско дело No 68/2019 Искове за трудово възнаграждение С.Ц.И. ПК НАПРЕДЪК Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 14.6.2019г.
4 Гражданско дело No 555/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.Я.,
Д.М.Я.
  Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 14.6.2019г.
В законна сила на 14.6.2019г.

Назад