Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за влезлите в законна сила дела
за 15.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 140/2019 Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Ц.Д. К.Н.Д. Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 7.6.2019г.
На основание чл. 232, ал. 1 ГПК, вр. с Параграф І от ЗЗДН съдът
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр. дело 140/2019 г. на РС Свищов, поради оттегляне на молбата за защита от домашно насилие от А.Ц.Д..
 
ОСЪЖДА А.Ц.Д. с ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на РС Свищов ДТ в размер на 25,00 лева.
 
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ВТОС.

В законна сила на 15.6.2019г.

Назад