Назад

РАЙОНЕН СЪД - СВИЩОВ
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за 17.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбоподател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 417/2019 Искове по СК - издръжка, изменение М.Е.Ч. Р.С.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 17.6.2019г.
Съдът като взема предвид, че постигнатата спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави намира, че същата следва да бъде одобрена, поради което и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК
 
ОПРЕДЕЛИ:
 
ОДОБРЯВА постигната между М.Е.Ч. с ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното дете Е.Р.Г., роден на *** г. и Р.С.Г. с ЕГН **********,***, по силата на която:
 
Ответникът Р.С.Г. с ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на М.Е.Ч. с ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетното дете Е.Р.Г., роден на *** г. увеличен размер на дължимата от него издръжка, определена по Гр. дело № 1119/2011 г. на РС Свищов от 100,00 лева на 150,00 лева месечно, считано от 12.04.2019 г. до настъпване на законоустановени причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска от датата на забавата до датата на плащането, платима по банков път на посочена от ищцата банкова сметка.
 
***а съдебно решение, което не подлежи на обжалване пред по-горен съд.
 
2 АНД No 98/2019 Комисия за защита на потребителите РОЗ - ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ ЕТ ПЕТЪР НЕДЯЛКОВ АЛЕКСИЕВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД РУСЕ Докладчик:
ТЕОДОРА Б. СТОЯНОВА
Решение от 17.6.2019г.
На основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, Свищовският районен съд
Р Е Ш И :
 
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2019-0048462/18.02.2019 год. на Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе,Ловеч и Плевен със седалище *** към ГД”КП” към КЗП, с което на ЕТ„Р”, с ЕИК *, представлявано от П.Н.А.,със седалище и адрес на управление *** е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева на основание чл.222 от ЗЗП, за нарушение на чл.127 ал.2 от Закона за защита на потребителите, за това че при извършена проверка на 22.10.2018г. в магазин за обувки в гр.Свищов , на ул.”**, стопанисван от жалбоподателя е установено, че търговецът не поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации в магазина за обувки , като незаконосъобразно.
 
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд град Велико Търново в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
 
3 Гражданско дело No 613/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Д.Й.А. КМЕТА НА С.ОРЕШ - Л. А. И.
ОБЩИНА СВИЩОВ
Докладчик:
ПЕНКА Б. ЙОРДАНОВА
Определение от 17.6.2019г.
на основание чл.23, ал.3 от ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
 
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 613/2019г. по описа на Районен съд – Свищов.
 
На основание чл.23 ал.3 от ГПК делото да се изпрати  на Великотърновски окръжен съд за определяне на друг равен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

В законна сила на 17.6.2019г.
4 НЧХД No 146/2019 Лека телесна повреда Ц.В.А. Р.Р.К. Докладчик:
СТЕЛА Д. БЪЧВАРОВА
Разпореждане от 17.6.2019г.
На основание чл. 250, ал. 1 т. 1 вр. чл. 24, ал. 1 т. 6 и чл. 250, ал. 2 от НПК, съдът
 
 
Р А З П О Р Е Д И

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 146/2019 г. по описа на СвРС образувано по тъжба на Ц.В.А., действащ със съгласието на своите родители Д.П.Й. и В.А.В. за престъпление по чл.130, ал.1 от НПК срещу Р.Р.К..
Разпореждането подлежи на обжалване пред Великотърновския окръжен съд от страните в петнадесет дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
 

Назад